Nosečniški rak

Opis terminološkega problema:

Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer, ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan rak, ki pa jo je komisija zavrnila. Prosila bi vas za pomoč pri iskanju primernega slovenskega termina.

Vprašanje poslano: 25. 9. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Eno od pomembnih načel v terminologiji je gospodarnost, kar pomeni, da imajo pri poimenovanju pojmov z določenega strokovnega področja krajši termini prednost pred daljšimi. S tega stališča se lahko strinjamo s komisijo, da zveza z nosečnostjo povezan rak ni najustreznejša, saj je po našem mnenju precej opisna in bi lahko bila kot takšna v besedilih podvržena različnim besedilnim variacijam, kar pa je v terminologiji, kjer je v ospredju natančnost izražanja, nezaželeno. Poleg tega bi obravnavana zveza lahko bila potencialno zavajajoča zaradi vzpostavljanja vzročne povezave med nosečnostjo in nastankom bolezni, kar pa ni definicijska lastnost tega pojma.

Glede na to, da tudi v nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za obravnavani pojem, je v tem primeru priložnost za terminološki dogovor znotraj stroke in uveljavitev novega termina, ki bo jezikovnosistemsko ustrezen in bo dovolj natančno označeval pojem. Po našem mnenju bi opisanim kriterijem lahko zadoščala zveza nosečniški rak, ki jo lahko definiramo kot 'rak, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej'. Torej gre za opredelitev raka glede na obdobje pojavitve in ne glede na vrsto. Takšna rešitev omogoča tudi nadaljnje oblikovanje terminov, ki bi natančneje opredelili vrsto raka, npr. nosečniški rak dojk.

Za angleški termin pregnancy-associated cancer vam torej svetujemo slovenski ustreznik nosečniški rak.