Nezadovoljene potrebe

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs, s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov, nesrečane potrebe, spregledane potrebe, prezrte potrebe. Kateri termin bi bil po vašem mnenju najprimernejši?

Vprašanje poslano: 28. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Terminu unmet medical needs je v slovenski različici Uredbe Komisije (ES) št. 507/2006 z dne 29. marca 2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ustreza zveze nezadovoljene zdravstvene potrebe, ki je definirana kot »zdravstveno stanje, za katero v Skupnosti ni odobrena nobena zadovoljiva metoda diagnoze, preprečevanja ali zdravljenja, in tudi če taka metoda obstaja, bo zadevno zdravilo za prizadete pomenilo znatno terapevtsko prednost«. Nezadovoljene zdravstvene potrebe so omenjene npr. tudi v magistrskem delu U. Judež in D. Krivaja Analiza privlačnosti trgov v razvoju za farmacevtske družbe: primer Egipta in Nigerije (2017) in magistrskem delu M. Gorenc Psihosocialne potrebe bolnikov in bolnic z rakom ter njihovih svojcev (2007). Nezadovoljene potrebe omenjata tudi Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila in Uredba Komisije (EU) 2016/114 z dne 28. januarja 2016 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o zdravju in zdravju otrok za leto 2017.

V Uredbi (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) in razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES pa je angleški termin unmet needs v slovenščino preveden kot neizpolnjene potrebe. Neizpolnjene (zdravstvene) potrebe se pojavljajo tudi npr. v magistrskem delu D. Potočnik Benčič Predlog kazalnikov kakovosti v lekarniški dejavnosti na primarnem nivoju zdravstvenega varstva (2016) in zgibanki o multipli sklerozi Čas je za spremembo.

Pri tvorjenju terminov je treba upoštevati rabo v stroki. Od predlogov, ki jih navajate, torej nesrečane potrebe, spregledane potrebe, prezrte potrebe in nezadovoljene potrebe, se je v strokovnih besedilih uveljavil le termin nezadovoljene potrebe. V strokovnih besedilih vam torej svetujemo dosledno uporabo tega termina, ker je razmeroma ustaljen in jezikovnosistemsko ustrezen.