Skip to main content
Neveljavna glasovnica

Opis terminološkega problema:

Posebna veja politologije, tj. volilne študije, se ukvarja s preučevanjem volitev. Ena izmed tematik v sklopu tega so neveljavne glasovnice (ang. invalid ballots). Na vas se obračam, ker me zanima, kako v slovenščino prevesti oziroma kako v slovenščini zapisati naslednje angleške termine: to invalidate (a ballot), (ballot) invalidation, invalidated (ballot). Bi termini invalidirati (glasovnico), invalidacija (glasovnice) in invalidirana (glasovnica) bili primerni ali neustrezni? Je ustrezneje reči, da se glasovnico naredi neveljavno?

Dodatno pojasnilo: pri angleškem terminu invalidated ballots gre za poskus razlikovanja med blank ballots (praznimi glasovnicami) in drugimi neveljavnimi glasovnicami, ki jih je mogoče deliti na null ballots (nične glasovnice?) in spoiled ballots (poškodovane/uničene glasovnice?), pri čemer je invalidated ballots skupni termin za null ballots in spoiled ballots. Ali naj preprosto govorimo o ''drugih'' ali ''ostalih'' neveljavnih glasovnicah?

Vprašanje poslano: 9. 8. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot omenjate že v vprašanju, je za angleški termin invalid ballot v slovenščini uveljavljen termin neveljavna glasovnica. Termin najdemo tudi v Pravnem terminološkem slovarju, kjer ima definicijo 'glasovnica, pri kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca', prav tako je neveljavna glasovnica zabeležena kot slovenski ustreznik za invalid ballot paper v večjezični terminološki zbirki Evroterm.

Vsekakor ne svetujemo menjavanja ustaljenega termina neveljavna glasovnica s prevzetim invalidirana glasovnica, ker za to ni nobene potrebe. Če bi želeli isti pojem izraziti glagolsko (to invalidate a ballot), predlagamo, da uporabite zvezo oddati neveljavno glasovnico, za angleški termin ballot invalidation pa lahko uporabite npr. neveljavnost glasovnice.

Drugi del vprašanja je bolj zapleten, zato si najprej oglejmo zakonske opredelitve pojma. Veljavnost glasovnic obravnava Zakon o volitvah v državni zbor, kjer v 76. členu najdemo naslednjo opredelitev: »Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni. Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno v 73. in 74. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.«

Še nekoliko natančneje veljavnost oz. neveljavnost glasovnice pojasnjuje Državna volilna komisija: »Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ). /…/ Neveljavna je glasovnica: ki je oddana prazna; na kateri je volivec obkrožil ali drugače na enak način označil več kandidatov; na kateri je volivec na različen način označil več kandidatov, vendar nobenega obkrožil; v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena.« Omenjene so tudi neuporabljene in poškodovane glasovnice: »Glasovnico, ki ni uporabna (nepotiskana ali s slabo vidnim tiskom), odbor zamenja z drugo. Enako ravna tudi, če volivec nenamerno poškoduje glasovnico, ki je še ni izpolnil. To vpiše v zapisnik, poškodovana glasovnica pa se priloži k zapisniku ter po končanem glasovanju k neuporabljenim glasovnicam.«

Glede na zapisano menimo, da je ustaljeni termin pravzaprav le neveljavna glasovnica, v ostalih primerih pa gre bolj za opisna poimenovanja različnih ravnanj pri oddajanju glasovnice. Za angleški termin blank ballot se morda zdi primeren ustreznik prazna glasovnica, vendar je treba opozoriti, da pri nas obstaja termin uradna prazna glasovnica ki označuje povsem drug pojem (gl. 82. člen Zakona o volitvah v državni zbor, gl. tudi Sklep o uporabi in določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022). Zato v smislu nedvoumnega poimenovanja predlagamo poimenovanje neizpolnjena glasovnica, ki je omenjeno v Zakonu o volitvah v državni zbor, nanj pa se sklicujejo tudi v sodni praksi, npr. Sodba II U 477/2010.

Če angleški termin spoiled ballot označuje glasovnico, ki je (namerno ali nenamerno) poškodovana, lahko uporabite poimenovanje poškodovana glasovnica, ki ga uporablja tudi Državna volilna komisija. Pri angleškem terminu null ballot bi za ustrezen predlog potrebovali več podatkov o pojmu, sicer pa lahko uporabite npr. neveljavno izpolnjena glasovnica ali nepravilno izpolnjena glasovnica. Če termin invalidated ballot v angleški terminologiji res označuje le dva tipa neveljavnih glasovnic (invalid ballot), bi potrebovali povsem novo poimenovanje – se pa v tem primeru pojavi vprašanje smiselnosti ustvarjanja novih terminov, ki pri nas nimajo osnove v pojmovnem sistemu.     

Da povzamemo, ustaljen termin v slovenščini je neveljavna glasovnica, za posamezne vrste neveljavnih glasovnic pa poimenovanja (še) niso uveljavljena. Še najbolj nedvoumna je neizpolnjena glasovnica, ki je omenjena tudi v Zakonu o volitvah v državni zbor. Če se poglobljeno ukvarjate s posameznimi tipi neveljavnih glasovnic, seveda lahko uvedete tudi nove termine za druge vrste neveljavnih glasovnic in jih ustrezno definirate, vendar pa velja opozoriti na potencialne razlike med različnimi vrstami neveljavnih glasovnic v različnih volilnih sistemih.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer