Navigacijska sled

Opis terminološkega problema:
Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za ang. termin breadcrumbs, ki označuje prikaz hierarhične strukture spletne strani, ki uporabniku omogoča, da ugotovi, na katerem nivoju v hierarhiji se nahaja, in da s klikom preklopi na drug nivo v strukturi spletne strani; za primer gl. sliko na tej povezavi. Dobesedni prevod (krušne) drobtine v slovenščini deluje zelo nenaravno. Katero poimenovanje predlagate?
 
Vprašanje poslano: 11. 11. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

V angleščini se za poimenovanje prikaza položaja v strukturi spletne strani, na kateri se trenutno nahaja uporabnik, v celotni hierarhiji spletne strani poleg termina breadcrumbs uporablja tudi termin breadcrumb trail. Omenjeni termin s področja računalništva je nastal s terminologizacijo 2. pomena samostalnika breadcrumbs ('med seboj povezane informacije ali dokazi'). Ta pomen je metaforičen: razvil se je pod vplivom pravljice Janko in Metka, v kateri sta glavna junaka pot do doma označevala s koščki kruha, tj. drobtinicami.

Strinjamo se, da bi v slovenščini dobesedni prevod (krušne) drobtine ali drobtinice deloval nekoliko nenavadno, zato vam predlagamo nov termin: navigacijska sled. Ang. termin breadcrumb trail vsebuje samostalnik trail (slov. sled 'kar ostane kje in kaže, da se je tam kaj dogajalo', SSKJ2), zato bi v slovenskem terminu ohranili samostalnik sled, ki nakazuje, da gre za element, ki spremlja uporabnikovo premikanje po hierarhiji spletne strani in uporabniku omogoča, da se seznani s tem, na kateri ravni v hierarhiji strani se nahaja. Kot prvo sestavino termina predlagamo pridevnik navigacijski. Po Islovarju namreč termin navigacija označuje 1. 'iskanje in izbiro določene funkcije v meniju računalniške naprave' in 2. 'določanje položaja in vodenje v določeni smeri', zato bi navigacija lahko označevala tudi določanje (in spreminjanje) položaja v hierarhični strukturi spletne strani. Svetujemo vam torej, da za ang. termin breadcrumbs (breadcrumb trail) uporabljate slov. termin navigacijska sled.