Naskok

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti.

Vprašanje poslano: 21. 10. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Vojaški slovar (Korošec idr. 2002) ob srbohrvaškem terminu prepad navaja slovenska ustreznika napad in naskok. Ker omenjeni slovar v slovensko-srbohrvaškem delu pri iztočnici napad poleg srbohrvaškega ustreznika prepad navaja še ustreznika napad in udar, smo za pomoč zaprosili vojaškega strokovnjaka, ki nam je zagotovil, da se za obravnavani tip napada v slovenskem jeziku uporablja termin naskok. Da je v tem primeru ustrezen slovenski termin naskok, potrjuje tudi Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar, ki ob angleški iztočnici raid navaja le slovenski termin naskok in definicijo 'Bojna delovanja, običajno manjšega obsega, v obliki hitrega prodora na sovražno ozemlje, z namenom pridobiti informacije, zmesti sovražnika ali uničiti njegove objekte. Takšna bojna delovanja se končajo z načrtovanim umikom po zaključku dodeljene naloge.' Da je ustreznik za slovenski termin naskok v angleščini raid, potrjuje tudi Priročni slovensko-angleški slovar vojaškega gorništva.

Čeprav se za to vrsto vojaškega delovanja v nekaterih dvojezičnih terminoloških virih (v že omenjenem Vojaškem slovarju in tudi v Priročnem angleško-slovenskem slovarju vojaškega gorništva) pojavlja tudi termin napad, svetujemo uporabo termina naskok, saj se napad nanaša na širši pojem in bi poimenovanje ožjega pojma z istim terminom vodilo v dvopomenskost, ki pa je v terminologiji nezaželena. Poleg tega je termin naskok jezikovnosistemsko ustrezen in relativno ustaljen v strokovni literaturi (prim. magistrsko delo T. Skulj Pomen pomorske desantne operacije Jubilee 1942, 2013).

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer