Možganski trust

Opis terminološkega problema:

Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank?

Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek (Evroterm), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej.

Ali je termin možganski trust zadosti ustaljena poimenovalna rešitev?

enlightened Vprašanje poslano:  14. 3. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Citatni termin je sicer obvestilno nedvoumen, vendar z jezikovnokulturnega vidika manj sprejemljiva poimenovalna rešitev. Raba, kot jo izkazujejo viri, npr. korpus Gigafida, Nova beseda, daje prednost zvezi možganski trust, ki ga navaja že SSKJ. Kot o relevantnem ustrezniku bi veljalo razmisliti še o zvezi, vključeni v Evroterm, tj. skupina za razmislek, ki je v rabi bistveno manj pogosta.

Tudi nastajajoči angleško-slovenski slovar evropskega prava, ki nastaja v sodelovanju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Pravne fakultete v Ljubljani, za ang. think tank poleg termina raziskovalno-svetovalna skupina predlaga zvezo možganski trust.  

Druga poimenovanja ostajajo večinoma na ravni predlogov, ki v rabi niso uveljavljeni. 

Glede na pregledane vire je termin možganski trust v rabi uveljavljen in v specializiranem sporazumevanju obvestilno učinkovit. Iskanje novih terminoloških rešitev za relativno ustaljen termin ni produktivno; prav tako so posamezne variacije terminov s sestavino skupina obvestilno manj funkcionalne, saj niso povsem neodvisne od sobesedila, v katerem se pojavljajo.