Matrika bistvenosti

Opis terminološkega problema:

Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix. Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na vertikalni osi prikazan ocenjen vpliv na deležnike poslujoče družbe, na horizontalni osi pa vpliv na družbo. V slovenski literaturi sem zasledil dva termina: matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti. Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši ustreznik za materiality matrix.

Vprašanje poslano: 20. 10. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

V vprašanju ste izpostavili dve slovenski poimenovanji, ki naj bi ustrezali angleškemu terminu materiality matrix, in sicer matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti. Matrika kritičnih vsebin se nam glede na vsebino pojma zdi manj primerno poimenovanje, saj ni jasno, kaj označuje zveza  kritične vsebine. Pridevnik kritičen se namreč nanaša na kritiko ali na krizo (SSKJ). Potrditve za matriko kritičnih vsebin v nam dostopnih besedilih nismo našli.

Na drugi strani pa smo našli kar nekaj potrditev za matriko bistvenosti, npr. v besedilih Kako pripraviti strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, Nefinančno ali trajnostno poročanje za leto 2017, Trajnostno poročilo 2016 (Fraport Slovenija), Trajnostno poročilo skupine Petrol 2016. Termin je glede na vsebino pojma ustrezen, saj bistvenost označuje vsebine, ki so bistvene z vidika delovanja oziroma poslovanja podjetij in njihovih deležnikov in ne vseh družbeno odgovornih aktivnosti, ki jih podjetje upravlja (Prenovljene smernice trajnostnega poročanja GRI G4). Prim tudi besedili Izobraževanje: priprava trajnostnega poročila (smernice GRI, standard GRI, EU direktiva in smernice, ZGD) in Trajnostni razvoj v Skupini Triglav.

Menimo, da je matrika bistvenosti ustrezen in tudi relativno ustaljen termin, zaradi česar vam svetujemo, da ga uporabljajte za označevanje pojma, po katerem sprašujete.