Skip to main content
Likovna umetnost

Opis terminološkega problema:

V predlogu novega pravilnika o strokovnih komisijah s področja umetnosti je predvidena komisija za vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje. S tem se likovni umetniki ne moremo strinjati, ker poimenovanje predvideva, da bodo člani strokovne komisije vizualni umetniki, arhitekti in oblikovalci. Zdi se nam nujno, da se v poimenovanje komisije vključi tudi likovna umetnost. Zanima nas vaše mnenje oziroma jezikovna utemeljitev.

Vprašanje poslano: 5. 9. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Sprašujete o razmerju med pojmoma likovna umetnost in vizualna umetnost. Naj najprej poudarimo, da to ni vedno povsem jasno. V 20. stoletju se je s pojavom vizualne umetnosti – z uvajanjem novih konceptov, umetniških praks in novomedijskih tehnologij, področje umetnosti razširilo, s tem pa se je nekoliko zameglilo tudi razlikovanje med likovno umetnostjo, ki je obstajala že prej, in novim terminom vizualna umetnost. Je pa vprašanje o tem očitno aktualno že nekaj časa, gl. npr. eseje v knjigi Likovno/vizualno: Eseji o likovni in vizualni umetnosti iz leta 2012.

V e-učbeniku Likovna umetnost v poglavju Vizualno in likovno lahko preberemo: »Ker se danes v umetnosti izražamo skozi najrazličnejše oblike, se je pojavil izraz vizualen, ki ga nekateri razumejo kot pojem, ki je nasproten likovnemu. Izraz likoven naj bi se držal klasičnih oblik izražanja in tradicionalne estetike, vizualen pa preostalega, ne likovnega. Vizualno naj bi bilo vse, kar vidimo in kar se pojavlja okoli nas skozi svet reklam, časopisov, spleta, videoposnetkov. To je ostanek estetike modernizma 20. stoletja. Pri sodobni umetnosti izraza likovno in vizualno lahko uporabljamo kot sopomenki, ker se ta umetnost pravzaprav izraža skozi vse medije, ki jih poznamo. Najpreprostejše povedano: vizualno je le gledanje samo, likovno pa je opazovanje z razumevanjem odnosov med likovnimi elementi.« Iz te opredelitve po našem mnenju ni nedvoumno, ali sta poimenovanji likovna umetnost in vizualna umetnost  sinonima ali ne.

Jožef Muhovič v Leksikonu likovne teorije (Celjska Mohorjeva družba, 2015, str. 442) likovno umetnost deli na: primarne panoge (arhitektura, slikarstvo, kiparstvo), sekundarne panoge (oblikovanje, vizualne komunikacije, moda) ter terciarne panoge (npr. keramika, notranja oprema, grafika …). Na str. 826 pa pojasnjuje, da je »vizualne umetnosti smiselno uporabljati kot generični pojem za vse umetnostne prakse, ki delujejo v vidnem prostoru in ga preoblikujejo«.

Kljub različnim opredelitvam menimo, da vizualna umetnost in likovna umetnost nista sinonima, ampak gre za dva različna pojma, ki sta med seboj v hierarhičnem razmerju, pri čemer je vizualna umetnost nadrejeni oz. širši pojem. Raba enega ali drugega pa ni primarno jezikovna dilema, temveč je odvisna od tega, kaj želimo sporočiti z izbranim poimenovanjem. Če se bo komisija ukvarjala z deli likovne umetnosti, je seveda smiselno, da se uporabi termin likovna umetnost. Sicer pa je definiranje obeh pojmov in vzpostavitev nedvoumnega oz. natančnega ločevanja med njima naloga stroke.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer