Kvietizem

Opis terminološkega problema:

Študiram knjigo Julie Kristeve Tales of Love, v kateri je omenjen tudi angleški termin quietism. Gre za filozofski pojem, avtorica pa piše o zgodbi J. Gionoja z naslovom Mož, ki je sadil drevesa, v kateri literarna oseba sadi želode (kar je dejansko pravljični motiv) in čez mnogo let iz želodov zrastejo hrasti. Literarni junak dela dobro, ker je dobro delati dobro in ne pričakuje nobenega plačila ali zahvale za svoje delo. Zanima me, kako bi poslovenila angleški termin quietism. Na misel mi pridejo molk, molčanje ali tišina. Prosim za nasvet.

Vprašanje poslano: 10. 12. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Ker ste omenili, da gre v osnovi za filozofski pojem, smo se pri iskanju ustreznega termina osredotočili zlasti na to področje. Za ang. quietism je v slovenščini ustaljen filozofski termin kvietizem, ki ga najdemo tudi v SSKJ2, kjer ima kvalifikator filozofsko in razlago 'religiozno etični nazor, ki izpoveduje pasiven odnos do življenja'. Natančneje ga definira spletni Mini filozofski leksikon, sicer objavljen na forumu Filozofi: »kvietizem – (lat. quietus – miren) 1. v katolištvu mistično versko gibanje, ki je bilo razširjeno v 17. stol. v romanskih deželah in je pod vplivom skeptičnih, stoičnih in epikurejskih stališč poudarjalo pasivno iskanje bližine z Bogom. Cerkev je k. obsodila kot herezijo. 2. nazor v analitični filozofiji, da je vloga filozofije za človeka zgolj vrsta osebnostne terapije, saj filozofija ne prispeva ničesar dokončnega, lahko pa odpravlja nekatere nesporazume, ki izhajajo iz nejasne rabe jezika.«

Potrditve za rabo termina kvietizem najdemo tudi v strokovnih besedilih, npr. v knjigi M. Koskenniemija Blagi prosvetitelj narodov: Vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960, 2012, na str. 187, in v doktorski disertaciji J. Robleka Problem prisilne molitve v sekulariziranem svetu, 1976, na str. 77, kjer avtor kvietizem opredeli takole: »M. Molinas je glavni predstavnik kvietizma, ki uči, da mora biti človek čisto pasiven in resigniran v ljubezni in ne sme imeti svoje volje. Izključuje aktivno prizadevanje za zveličanje in zato zavrača vsako prosilno molitev in vsako askezo.«

Če torej želite uporabiti filozofski termin, predlagamo, da uporabite uveljavljeni termin kvietizem, če pa menite, da v vašem kontekstu quietism označuje neko splošno počutje oz. vzdušje, ki ni povezano z omenjenim filozofskim pojmom, pa lahko seveda uporabite tudi kakšno drugo besedo, kot je npr. tihost ali molk, vendar v tem primeru ne gre več za terminološko rabo.