Kovč, izvršni kovč

Opis terminološkega problema:

Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach? Termin kovč je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' (Slovar družboslovne informatike).

enlightened Vprašanje poslano: 23. 5. 2014

 

Mnenje Terminološke sekcije:

V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je naveden slovenski termin coaching (poleg tega pa še naslednji sinonimi: kovčiranje, kovčing, trening), ki je razložen tako 'Metoda individualnega razvoja posameznika oziroma spodbujanje razvoja posameznika s postavljanjem ustreznih vprašanj, ki povečujejo posameznikovo zavedanje o različnih vidikih obravnavane teme in odpirajo nove poglede na posameznikovo vedenje, stališča, lastnosti, vrednotenje itd.' Dodano je pojasnilo, da glede izraza v Sloveniji še ni konsenza in da so zato navedeni vsi izrazi. Nekateri strokovnjaki s tega področja menijo, da sta izraza mentor in trener za poimenovanje osebe, ki izvaja coaching/kovčing, manj ustrezna, saj ima coach/kovč drugačno vlogo kot trener ali mentor.

Podatki iz korpusa Gigafida in s spleta kažejo, da sta termina coaching in coach že dokaj uveljavljena tudi kot slovenska termina. Zaradi splošnega napotila v Slovenskem pravopisu (Pravila, str. 22–23), da pri nas večino prevzetih občnih besed v pisavi domačimo, svetujemo poslovenjeni zapis, torej: kovčing in kovč, pojavlja se (sicer redko) tudi termin kovčiranje.

Pojavljajo se sicer predlogi ustreznikov za prevzeta termina, vendar ti predlogi še niso uveljavljeni: osebnostni trener, svetovalni mentor.

Kot ustreznik angleškemu terminu executive coaching se na slovenskem spletu pojavlja termin izvršni coaching (podomačeni zapis: izvršni kovčing), ki je definiran kot »intenzivn/a/ in sistematičn/a/ podpor/a/posamezniku ali skupini z uporabo različnih behaviorističnih tehnik in metod z namenom, da bi jim pomagali doseči postavljene cilje, zavestno spremeniti samega sebe oz. osebnostno rasti, kar bi posledično pomenilo izboljšanje delovnih rezultatov, osebnega zadovoljstva in efektivnosti organizacije, ki jo vodijo.« (K. Vertovšek, Učinkovitejše delovanje vodij lokalne samouprave s pomočjo coachinga, magistrsko delo, 2014, str. 40–41). Oseba, ki izvaja izvršni kovčing, je torej izvršni kovč.