Kontinuumska mehanika poškodb

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin continuum damage mechanics, ki označuje 'fenomenološko teorijo mehanike poškodb, ki je povezana z mehaniko kontinuuma in je izpeljana na osnovi termodinamičnega ravnotežja nepovračljivih procesov in lahko opiše degradacijo togosti materiala, iniciacijo mikrorazpok, rast razpok'. Razmišljamo o zvezah mehanika poškodb kontinuuma, mehanika poškodb v kontinuumu in kontinuumska mehanika poškodb. Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Vprašanje poslano: 18. 7. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih smo našli nekaj posameznih potrditev za termin mehanika poškodb kontinuuma (prim. npr. R. Kunc idr., Določanje snovnih lastnosti materiala za računanje nosilnosti velikih kotalnih ležajev z mehaniko poškodbe (2001, str. 108)) in termin mehanika poškodb v kontinuumu (prim. npr. slovenski povzetek članka J. Anduquia-Restrepo, Computational and numerical analysis of ductile damage evolution under a load-unload tensile test in dual-phase steel (2018)), medtem ko za termin kontinuumska mehanika poškodb v strokovnih virih nismo našli še nobene pojavitve. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da gre tudi v prvih dveh primerih le za posamezne pojavitve, tako da še ne moremo govoriti o ustaljenosti katerega izmed terminoloških kandidatov.

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za vrsto mehanike poškodb, lahko rečemo, da bi potencialno lahko bili ustrezni vsi trije našteti terminološki kandidati, ker v jedru vsi trije vsebujejo zvezo mehanika poškodb. Navezavo na mehaniko kontinuuma pa bi bilo po našem mnenju jezikovnosistemsko najustrezneje vzpostaviti s pridevnikom, tako je po našem mnenju najprimernejši termin kontinuumska mehanika poškodb. Pridevnik kontinuumski je potrjen tudi v drugih večbesednih terminih, npr. kontinuumski model (prim. doktorska disertacija K. Leskovar, Feroelektrična smektična-A tekočekristalna faza iz molekul z ukrivljeno sredico: struktura in dielektrični odziv v tankih celicah (2016, str. IV)).

Za angleški termin continuum damage mechanics torej svetujemo slovenski ustreznik kontinuumska mehanika poškodb, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in natančno opredeljuje obravnavani pojem.