Kognitivna pristranskost

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin cognitive bias. Termin na področju psihologije označuje pojav, pri katerem posameznik v določenih okoliščinah sprejema odločitve na osnovi subjektivnega dojemanja resničnosti, ki ni skladno z dejanskim stanjem. To se kaže v napačnih presojah in neracionalnih odločitvah.

Vprašanje poslano: 3. 2. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Za angleški termin cognitive bias smo v nam dostopnih virih našli vsaj dva slovenska ustreznika, in sicer miselna pristranskost (prim. diplomsko delo A. Mataj Teoretični in praktični vidik investiranja na osnovi temeljne vrednosti 2008, str. 4) in kognitivna pristranskost (prim. članek J. Stajnko Teža iracionalnega vprocesu sodniškega odločanja: kognitivne pristranskosti in mehanizmi zasledovanja fikcije razumskosti prava 2015, str. 193).

V obeh primerih je torej v jedru besedne zveze tvorjenka pristranskost, ki je tvorjena iz pridevnika pristranski. Glede na to, da je ob pridevniku pristranski v SSKJ2 navedena razlaga 'ki se pri presojanju, vrednotenju ravna po osebnih nagnjenjih, interesih', menimo, da je v tem primeru tvorjenka pristranskost ustrezna sestavina termina, saj nedvoumno nakazuje na bistvo pojma. Glede določil pa mislimo, da je v tem primeru pridevnik kognitivni z vidika vsebine pojma ustreznejši kot pa pridevnik miselni. Takšno stanje potrjuje tudi pregledani vzorec strokovnih besedil, saj je termin kognitivna pristranskost relativno ustaljen in očitno sprejemljiv za večji del stroke.

Za angleški termin cognitive bias vam torej svetujemo slovenski ustreznik kognitivna pristranskost, ki je v stroki relativno ustaljen in tudi jezikovnosistemsko ustrezen.