Kibernetska varnost

Opis terminološkega problema:

Kateri slovenski termin je primernejši kot ustreznik angleškega termina cyber security, ki označuje aktivnosti za zaščito računalnikov, računalniških omrežij, strojne in programske opreme: kibernetska varnost, kibervarnost ali spletna varnost?

enlightened Vprašanje poslano: 15. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Ena izmed definicij pojma kibernetska varnost zajema naslednje tri elemente: 1. »/s/kupek aktivnosti in drugih ukrepov, tehničnih in netehničnih, katerih namen je zaščititi računalnike, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo ter informacije, ki jih le-ta vsebuje in obravnava, kar vključuje programsko opremo in podatke kot tudi druge elemente kibernetskega prostora, pred vsemi grožnjami, tudi grožnjami nacionalni varnosti«, 2. »/s/topnjo zaščite, ki jo aktivnosti in ukrepi lahko zagotovijo« in 3. /z/družena področja profesionalnih naporov, vključno z raziskavami in razvojem na področju implementiranja in izboljševanja ukrepov ter dvigovanja kakovosti le-teh« (M. Dunn, 2005, str. 4, povzeto v magistrskem delu J. Dokla Kibernetska varnost omrežij, 2012, str. 36). Enotne definicije tega pojma sicer ni, gl. npr. enciklopedijo IT Law Wiki, po nekaterih opredelitvah naj bi kibernetska varnost vključevala ne le zaščito pred namernimi napadi, ampak tudi npr. zaščito opreme v primeru naravnih nesreč (prav tam; gl. tudi zgoraj navedeno definicijo). Zato je kibernetska varnost širši pojem od spletne varnosti oz. internetne varnosti (prim. npr. zgibanko Spletna varnost je odvisna od vas samih, 2011).

Poleg tega je kibernetska varnost že uveljavljen prevodni ustreznik angl. termina cyber security (npr. na spletni strani centra SI-CERT). Tako kažejo tudi prevodi besedil evropskih inštitucij in podatki iz korpusa Gigafida.

Poleg omenjenega se pojavljajo tudi termini kibervarnost oz. kiber varnost ter kibernetična varnost, vendar so manj uveljavljeni. Omenimo, da zloženke in besedne zveze s sestavinami kiber..., kibernetični in kibernetski v pomenu 'ki je v zvezi z računalniki, internetom' kot enakovredne navaja tudi Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Pri tem je treba opozoriti, da gre za rabo v splošnem jeziku. Kot termin pa se je uveljavila zveza kibernetska varnost, zato vam  svetujemo uporabo tega termina.