Kabliranje omrežja

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je pravilnejši termin kabliranje omrežja oz. kablirati omrežje ali kablenje omrežja oz. kabliti omrežje? Gre za termin s področja elektroenergetike, ki označuje polaganje kablov, da se zgradi kabelsko omrežje. Samostalnika kabliranje nisem našla niti v SP 2001 niti v SSKJ2. Ali v tem primeru lahko govorimo, da je kaj pravilnejše ali gre le za različne variante?

enlightened Vprašanje poslano: 27. 9. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin kabliranje omrežja je specializiran termin s področja elektroenergetike, ki je vezan predvsem na rabo v strokovnih besedilih, zato ni nič nenavadnega, če ga splošni priročniki, kot sta npr. SP 2001 in SSKJ2, ne vsebujejo. To seveda ne pomeni, da termin ni veljaven ali primeren za uporabo v strokovni komunikaciji. Večine terminov, ki so popisani v terminoloških slovarjih, v splošnih slovarjih ne najdemo, ker so za splošnega uporabnika preveč specializirani. Izjema so determinologizirani leksemi, ki se pogosto uporabljajo v splošnem jeziku, a so hkrati tudi del pojmovnih sistemov različnih strok. V vašem primeru si sicer s SSKJ2 lahko nekoliko pomagate, saj vsebuje glagol kablirati, ki ga v 1. pomenu opredeli kot: pog. 'položiti, napeljati kabel'. S stališča stroke je vprašljiv kvalifikator pog.(ovorno), saj pregled besedil kaže, da se termin v strokovnih besedilih uporablja nezaznamovano in tudi ni vezan le na govorni prenosnik.

Pregledali smo več terminoloških slovarjev s področja energetike, a termina kabliranje omrežja (niti glagolske oblike kablirati omrežje) nismo našli, se pa relativno pogosto pojavlja v strokovnih besedilih, npr. v strokovni reviji Naš stik (revija slovenskega elektrogospodarstva), kjer se poleg omenjenega pojavlja še kablitev omrežja in pokablitev omrežja. Tudi v drugih strokovnih virih se pogosto pojavlja kablitev omrežja (npr. v magistrski nalogi Jurija Podpečana Načrtovanje elektroenergetske oskrbe Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, 2014, npr. str. 21) in pokablitev omrežja (npr. diplomska naloga Mateja Feleta Uporaba podatkov analizatorjev moči na nizkonapetostni strani distribucijskih transformatorskih postaj, 2009, str. 22), ki sta še pogostejša od termina kablenje omrežja. Po spletnih virih sodeč se ta pravzaprav pojavlja še najmanjkrat (npr. prispevek M. Žumra, T. Sitarja in A. Murglja Ozemljitvena naprava za ozemljevanje NT SN omrežja, v prispevku na 11. konferenci slovenskih elektroenergetikov, 2013, str. 1). Našli smo tudi nekaj pojavitev za pokablenje (npr. Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN, Ministrstvo za javno upravo, 2007).

V stroki se torej za isti pojem uporabljajo vsaj 5 variant: kabliranje omrežja, kablitev omrežja, pokablitev omrežja, kablenje omrežja in pokablenje omrežja. Z jezikovnosistemskega vidika so vse variante ustrezne. Gre za glagolnike, ki izhajajo iz glagolov kablirati (kabliranje), kabliti (kablitev, kablenje) in pokabliti (pokablitev, pokablenje). Kablirati je dvovidski glagol, kabliti je nedovršni, pokabliti pa dovršni glagol. Glede na to, da se uporabljajo vse variante, glagolski vid v tem primeru očitno ni bistven. To posredno potrjuje tudi naše opažanje, da je dvovidski glagol kablirati (in samostalnik kabliranje) v strokovnih besedilih najpogostejši. V zvezi s tem je zanimiv tudi članek A. Žele Glagoli na -irati v sodobni slovenščini (Slavistična revija, 2011, 59/2, str. 213–227).

Na vaše vprašanje o pravilnejši varianti torej težko odgovorimo enoznačno. Če upoštevamo načelo ustaljenosti, ki je v terminologiji zelo pomembno, pa svetujemo rabo že sedaj najpogostejše variante, torej kabliranje omrežja.