Izobraževanje v živo, delo v pisarni

Opis terminološkega problema:

V času, ko je delo od doma oz. delo na daljavo postalo še pogostejše kot prej, se za delo v pisarni oz. delo na delovnem mestu delodajalca uporabljajo različni izrazi. Zanima me, kateri slovenski izraz bi bil nevtralen za opis ne samo dela, ampak tudi izobraževanja, kadar ne gre na daljavo ali po spletu, npr. kaj bi bilo nasprotje izobraževanja na daljavo oz. izobraževanja po spletu.

Pojavljata se izraza, kot sta v živo in na štiri oči, ki sta precej ekspresivna, primerna samo v določenem kontekstu. Obstaja tudi izraz osebno, npr. ponujanje storitev osebno. V angleščini se uporabljajo npr. izrazi face-to-face, directly, in direct contact, in person.

Vprašanje poslano: 4. 11. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Spremenjene okoliščine so povzročile tudi nekoliko poimenovalne zmede. Pojma delo (na delovnem mestu delodajalca) in izobraževanje (v šoli), ki sta bila prej obvestilno jasna brez dodatnega določila, kar naenkrat potrebujeta natančnejšo opredelitev, pri čemer se njuna vsebina ni spremenila.

V vprašanju omenjate tri poimenovanja – osebno, na štiri oči in v živo. Raba izraza osebno, ki je prislov od oseben (v SSKJ2 razložen kot 'nanašajoč se na oseba'), v kontekstu, ki temelji na nasprotju, ali se kaka dejavnost opravlja doma ali npr. v šoli, ni najprimernejša. Poleg tega je npr. osebno delo termin, ki je v Pravnem terminološkem slovarju definiran kot 'opredelilna lastnost delovnega razmerja, zaradi katere lahko delo v pogodbi o zaposlitvi opravlja le delavec, ki je pogodbo o zaposlitvi sklenil z delodajalcem, delodajalec pa je dolžan sprejeti le delo tistega delavca, ki je omenjeno pogodbo sklenil'.

Drugo poimenovanje, izpostavljeno v vprašanju, je na štiri oči, ki po SSKJ2 pomeni 'brez prič, zaupno'. V Slovarju slovenskih frazemov je v razdelku Izvor frazema prav tako zapisano: »Frazem na štiri oči izhaja /…/ iz predstave o tem, da štiri oči poosebljajo dve osebi v medsebojni (zaupni, brez prič) komunikaciji.« Glede na ta pomen menimo, da zveza na štiri oči pojmov ne bi označevalna primerno.

Omenjate tudi predložno zvezo v živo. V SSKJ2 je npr. oddaja v živo razložena kot 'oddaja, pri kateri sodelujoči nastopajo neposredno', v živo predvajati pa kot predvajati 'v neposrednem (radijskem, televizijskem) prenosu'. To je en pomen zveze v živo, ki pa se že pojavlja tudi v pomenu 's fizično prisotnostjo udeležencev', gl. npr. članek I. Zajc Novo študijsko leto: Z maskami na fakultetah, del predavanj prek spleta (MMC RTV SLO, 29. september 2020). Tudi ta pomen je, tako kot uslovarjeni pomen, utemeljen na neposrednosti (neposredni prenos : neposredna udeležba), zato se nam zdi zveza v živo ustreznejša kot zveza na štiri oči.

Preverili smo, ali se izobraževanje v živo in delo v živo pojavljata v besedilih. Izobraževanje v živo se pojavi npr. v prispevku J. Dolesa E-izobraževanje v prihodnosti (Omega Finance, 16. 5. 2020), vključeno pa je tudi v Slovar družboslovne informatike, v katerem je definirano kot 'izobraževanje, ki poteka ob neposrednem stiku učitelja in učenca, nasprotje izobraževanja na daljavo oz. e-izobraževanja'. Sinonim je neposredno izobraževanje, ki ustreza angleškemu terminu face to face education.

Hkrati pa smo našli tudi potrditve za izobraževanje v živo prek aplikacij Zoom, MS Teams (gl. npr. evalvacijsko poročilo Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije (2020, npr. str. 53)), kar pomeni, da isti termin označuje dva različna pojma. To lahko povzroča sporazumevalno zmedo, zato z vidika terminologije seveda ni priporočljivo. Veljalo bi razmisliti, da bi se za to vrsto izobraževanja, za katero prav tako velja neposredni stik, uveljavilo poimenovanje e-izobraževanje v živo (gl. npr. doktorsko disertacijo A. Tratnik Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika (2016, npr. str. 4). V nekaterih primerih ta pojem označuje tudi izraz online izobraževanje v živo.

Potrditev za delo v živo, pri čemer bi se delo nanašalo na delovno razmerje nismo našli, pri vseh pojavitvah gre namreč za delo kot 'delanje, vezano na določeno področje' (SSKJ2). Da bi preprečili komunikacijski šum, za katero delo gre oz. za kateri pojem gre, vam predlagamo, da za delo na delovnem mestu delodajalca uporabljate poimenovanje delo v pisarni, ki se že pojavlja kot opozicija dela na daljavo (gl. npr. članek Preverite, koliko Slovencev je delo v pisarni že zamenjalo za delo od doma (Ptujinfo, 27. 3. 2020), prispevek Najeti pisarno ali delati na daljavo?, prispevek B. Borstnika (28. 9. 2019) Delate od doma? Katere so prednosti in pomanjkljivosti tega načina dela?).

Poimenovanja, ki bi delo in izobraževanje v institucijah v razmerju do dela in izobraževanja na daljavo obvestilno enakovredno označeval, nismo našli. Izmed predlaganih poimenovanj je najprimernejša predložna zveza v živo, ki v zvezi izobraževanje v živo pojem ustrezno označuje. Za delo na delovnem mestu delodajalca sicer lahko uporabite poimenovanje delo v živo, vendar se ta zveza najpogosteje nanaša na kakršnokoli delo in ne samo na delo, katerega osnovni namen je pridobivanje sredstev za preživljanje. V tem kontekstu bi bilo sporočilno jasnejše poimenovanje delo v pisarni.