Invalid

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid, ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih.

Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami, redkeje tudi ovirana oseba (ta izraz se na spletu sicer najpogosteje pojavlja v besedni zvezi gibalno ovirana oseba), kot sprejemljiv se pojavlja tudi izraz hendikepirani oz. hendikepirana oseba.

So ti izrazi jezikovnosistemsko uresničljivi? Kako bi ta izraz nadomestil termin invalid v besednih zvezah, kot so: invalidska pokojnina, invalidski upokojenec, invalidski voziček?

Vprašanje poslano: 29. 3. 2017
Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ugotavljate, je termin invalid uveljavljen v pravnih besedilih, zlasti v zakonodaji, gl. npr. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, in v besedilih, ki se sklicujejo na zakone, gl. npr. spletno stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Termin invalid je zabeležen tudi v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju, kjer je definiran kot 'oseba s trajno prirojeno ali pridobljeno telesno ali duševno motnjo, ki je ni mogoče odpraviti z zdravljenjem z medicinsko rehabilitacijo, in je delno ali popolno nezmožna za izobraževanje, delo ali samostojno življenje, zaradi česar ji je priznan poseben pravni položaj'.

Na področju prava je invalid uveljavljen in nevtralen termin, zato vam v pravnih besedilih svetujemo rabo tega termina, še posebej če se sklicujete na katerega izmed zgoraj omenjenih ali podobnih zakonov. Termini, ki jih omenjate in vsebujejo pridevnik invalidski, se prav tako pojavljajo v pravnih besedilih (npr. invalidska pokojnina v zgoraj omenjenem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), so že uveljavljeni in jih ni smiselno zamenjevati z novimi termini.

Nekateri strokovnjaki s področja družbenih ved in nekatere invalidske organizacije pri izrazu invalid občutijo negativno konotacijo, kar utemeljujejo z etimologijo (lat. invalidus pomeni 'nemočen, bolehen', gl. iztočnico invalȋd v Slovenskem etimološkem slovarju) in s tem, da gre za izvorno medicinski pojem, ki se osredotoča predvsem na posameznikove fizične sposobnosti in na njegovo zmožnost za delo (gl. npr. spletno stran Društva za nenasilno komunikacijo in spletno stran YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa). Kot zamenjava za termin invalid se pojavljajo številni izrazi, med drugim hendikepirani/hendikepirane, hendikepirane osebe, ljudje/osebe z oviranostmi, ljudje/osebe z ovirami, ljudje/osebe s posebnimi potrebami. Glede na veliko število sinonimov vam svetujemo, da rabo termina, ki ga boste izbrali, utemeljite in ga znotraj besedila uporabljate dosledno. Na področju prava pa vam, kot rečeno, svetujemo termin invalid.