Integrirana igralna skupina

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako prevesti poimenovanje terapevtskega modela, ki se je v ZDA uveljavil pod imenom integrated play group. Otrokom z avtizmom omogoča usmerjeno igro z omejenim številom razvojno normativnih sovrstnikov ob podpori usposobljene odrasle osebe. Zanima me, kakšen bi bil najbolj ustrezen prevod v slovenščino: integrirana igralna skupina, integrativna igralna skupina ali integracijska igralna skupina. Za nasvet vam bom zelo hvaležna, saj si sama ne znam odgovoriti.

Vprašanje poslano: 31. 1. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Sestavina, ki v terminu integrated play group povzroča zadrego, je angleški pridevnik integrated, ki mu v slovenskem terminu lahko ustrezajo integrativni, integrirani ali integracijski. Naj omenimo, da termin integrated play group spada na področje specialne pedagogike in je povezan s terminom integration, ki mu v slovenščini ustreza termin integracija. Ta označuje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno okolje, torej v konkretnem primeru vključenost otrok z avtizmom v igro z ostalimi otroki.

V SSKJ2 ima pridevnik integrativen kvalifikator publicistično in nevtralni sopomenki združevalen in povezovalen. Potrditve za termin integrativna igralna skupina na spletu nismo našli, pojavljata pa se termina integrativna medicina in integrativna psihologija. Predvidevamo, da je na obliko pridevnika v teh dveh slovenskih terminih vplival angleški pridevnik integrative v terminih integrative medicine in integrative psychology. Ker sprašujete po najprimernejšem terminu za pojem, vam rabo zveze integrativna razvojna skupina glede na rešitev v SSKJ2 odsvetujemo.

Pridevnik integracijski se po SSKJ2 nanaša na integracijo, ki je 'povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto'. Potrditve za termin integracijska igralna skupina na spletu prav tako nismo našli. Menimo, da je zveza za označevanje pojma manj primerna, saj se integracijski veže neposredno na integracijo. Zelo pogosta zveza v korpusu Gigafida je npr. integracijski proces.

Integriran je po SSKJ2 deležnik od integrirati, ki pomeni 'povezovati posamezne dele, enote v večjo celoto'). Med zgledi za integriran je navedena integrirana skupnost. Za razliko od prvih dveh predlogov se termin integrirana igralna skupina v besedilih na spletu pojavlja, npr. na spletni strani http://www.dogadaj.com/dogadaji/196245/integrirane-igralne-skupine-za-otroke-z-avtizmom, v diplomski nalogi M. Škrubej Novak Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra (2016, str. 46) in v Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami (2009, str. 88).

Z vidika vsebine pojma, ki naj bi ga termin označeval (gre za skupino, v katero so integrirane različne skupine otrok), vam svetujemo rabo termina integrirana igralna skupina. Poleg tega se ta termin že pojavlja v strokovnih besedilih.