Integralno varstvo gozdov

Opis terminološkega problema:

V gozdarstvu se uporablja termin integralno varstvo gozdov, ki označuje celostni pristop k varovanju gozdov, pri čemer se daje prednost drugim ukrepom pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prejeli smo predlog, da bi omenjeni termin uskladili s terminom integrirano varstvo rastlin, ki se uporablja na področju agronomije. Ali je menjava termina integralno varstvo gozdov s terminom integrirano varstvo gozdov smiselna?

 
Vprašanje poslano: 30. 6. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Na področju agronomije je integrirano varstvo rastlin ustaljen termin, ki označuje 'izvajanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov, pri čemer mora biti uporaba fitofarmacevtskih sredstev na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolja' (definicija je iz nastajajočega Terminološkega slovarja agronomije). V gozdarstvu, konkretno na področju obvladovanja podlubnikov, integralno varstvo gozdov vključuje preprečevalne ukrepe, namenjene omejevanju ponudbe primernega materiala za zaleganje, npr. vzdrževanje gozdne higiene, preprečevalno-zatiralne ukrepe, namenjene preprečevanju namnožitve podlubnikov, npr. uničenje zalege podlubnikov v napadenem materialu, in zatiralne ukrepe, namenjene zmanjševanju velikosti njihovih populacij ob namnožitvah, npr. sanitarni posek (fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo le izjemoma), gl. članek Maje Jurc idr. Priporočila za uporabo različnih biotehniških metod in kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) (2017, str. 97).

V splošnem jeziku pridevnik integralen pomeni 'ki zajema določeno stvar v njenem polnem obsegu; cel, celoten' (gl. SSKJ2, integralen), pridevnik integriran pa 'povezan v večjo celoto, združen', na področju agronomije in agrotehnike pa 'osnovan tako, da čim manj škoduje naravi, življenjskemu okolju' (gl. SSKJ2, integrirati). Čeprav bi bilo poenotenje obeh terminov z uporabo pridevnika integriran mogoče upravičiti z dejstvom, da gre pri obeh pojmih za omejevanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, menimo, da sta pojma vendarle dovolj različna, da menjava pridevnika integralni v terminu integralno varstvo gozdov ni potrebna. Pridevnik integralni kot sestavina termina poudarja, da gre za celovit pristop k varstvu gozdov, pri katerem se kombinira različne ukrepe (na področju obvladovanja podlubnikov se fitofarmacevtska sredstva sploh uporabljajo le izjemoma). Predvsem pa je integralno varstvo gozdov že relativno uveljavljen termin, ki se pojavlja v strokovnih besedilih, npr. na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije, zato vam menjavo termina odsvetujemo.