Inducirano delovno mesto

Opis terminološkega problema:

Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih.

Pojavilo se je več možnosti: inducirano delovno mesto, posledično delovno mesto (zaradi želje po slovenjenju tujke), vzpodbujeno delovno mesto (variantno spodbujeno delovno mesto) in opisno poimenovanje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih.

enlightened Vprašanje poslano:  7. 6. 2013

Mnenje Terminološke sekcije:

Namen terminoloških prizadevanj je nedvoumno in jasno sporazumevanje, zato je opisno poimenovanje od vseh najmanj primerno, saj je predolgo in ne omogoča tvorjenja besedne družine oz. so vsakršne skladenjske pretvorbe skorajda nemogoče, ker še dodatno otežijo razumevanje. Posledično delovno mesto bi morda lahko ustrezalo, vendar je premalo obvestilno, prav tako se lahko zamenjuje s posrednim delovnim mestom.

S terminološkega vidika je inducirano delovno mesto primerno, saj gre za najbolj ekonomično rešitev, poleg tega se je začel uveljavljati v strokovnih besedilih. Ker gre za eno od poimenovalnih možnosti, ki so se že pojavile in ker je terminološko sprejemljiv tudi za področne strokovnjake, svetujemo rabo izraza inducirano delovno mesto.