Indolentni karcinom prostate

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v besedni zvezi indolentni karcinom prostate, ki označuje karcinom z nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje, ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč doktorsko disertacijo, ki v naslovu vsebuje tudi zvezo ocena indolentnosti karcinoma prostate, univerzitetna komisija za potrditev naslova disertacije pa je predlagala zamenjavo besede indolenten z ustrezno slovensko, vendar sam nisem našel ustreznega in smiselnega nadomestila, poleg tega pa se beseda indolenten pojavlja že v SSKJ v terminološkem gnezdu z oznako medicinsko: med. indolentne otekle bezgavke 'bezgavke, ki ne povzročajo bolečin, neboleče bezgavke'.

Vprašanje poslano 1. 7. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Pridevnik indolenten je prikazan kot medicinski termin že v SSKJ in Slovenskem medicinskem slovarju. Slovenski medicinski slovar celo priporoča, naj se namesto pridevnika indolenten uporablja neboleč.  Čeprav bi bilo mogoče zgolj na podlagi Slovenskega medicinskega slovarja govoriti o nebolečem karcinomu prostate, abstraktni samostalnik indolentnost pa zamenjati z nebolečnost, pa glede na dostopno literaturo le 'odsotnost bolečine' ne predstavlja pojma indolentnosti v celoti. V članku Nadzorovano opazovanje (Watchful waiting) (2006, str. 125) A. Kmetec indoletno pojasnjuje kot klinično nepomembno, na spletni strani Onkološkega inštituta pa je kot pojasnilo naveden tudi nizko maligen.

Raba v medicinskih besedilih kaže, da se je v zadnjih letih, do neke mere gotovo tudi  pod vplivom angleščine in drugih zahodnih jezikov, uveljavil termin indolentni karcinom prostate, ki označuje samo tisto vrsto karcinoma prostate, ki, ne glede na stadij, histološko sliko ali druge klinične parametre, bolnika zdravstveno ne ogroža in ga verjetno tudi v prihodnje ne bo. 

Nekateri medicinski strokovnjaki, s katerimi smo se posvetovali, so kot možna metaforična poimenovanja omenili nemi karcinom, tudi speči karcinom. Čeprav se slovenski zdravniki trudijo za ustrezno slovensko terminologijo, kar se kaže nenazdanje v mnogih prenovljenih in dopolnjenih izdajah Slovenskega medicinskega slovarja ter več strokovnih revijah, pa v terminologiji ne svetujemo popolnoma novih poimenovanj, če niso del širšega soglasja v stroki, kar se kaže predvsem z rabo v znanstveni literaturi. Zaradi vsega navedenega  vam svetujemo, da v naslovu svoje doktorske disertacije termina indolentnost ne zamenjate s kakšno drugo slovensko besedo, ki v stroki (še) ni uveljavljena.

Prizadevanje za izvorno slovensko terminologijo na kateremkoli znanstvenem področju na Sekciji za terminološke slovarje sicer podpiramo (po potrebi tudi s svojimi predlogi), vendar le takrat, ko gre za novo poimenovanje oz. ko imamo imamo potrditev o ustreznosti in primernosti zamenjave. Kadar stroka domačega izraza ne uporablja ali sploh ne pozna, pa bi z morebitnim slovenjenjem v znanstveno sporazumevanje vnesli dvoumnost, čemur se v terminologiji želimo izogniti.

Radi bi opozorili še na razmerje indolenten : indolentni. Prva oblika pojasnjuje lastnost (razlago najdemo tudi v SSKJ), predvsem pa lahko tak pridevnik uporabimo s katerimkoli samostalnikom, SSKJ navaja primere indolenten odnos, indolenten odgovor. Ta oblika pa ne bi bila ustrezna v strokovni rabi, kjer želite označiti tip/vrsto/obliko karcinoma, ki se od drugega tipa/vrste/oblike razlikuje po zgoraj omenjenih značilnostih, zato je pravilna oblika termina indolentni karcinom prostate.