Gorska vojaška topografska karta

Opis terminološkega problema:

Na Ministrstvu za obrambo smo v letih 2014 in 2015 za potrebe Slovenske vojske in vseh drugih, ki opravljajo naloge v gorskem svetu v okviru sistema zaščite in reševanja in pomoči (Civilna zaščita, Gorska reševalna služba), izdali Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – VZHOD 1 : 25.000   (2014) in Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – ZAHOD 1 : 25.000 (2015).

Navedeni topografski karti se v več elementih razlikujeta od klasičnih turističnih planinskih kart, ker sta prilagojeni slovenskim vojaškim in Natovim standardom. V oktobru 2015 smo prejeli elektronsko sporočilo strokovnjaka z Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, ki je izrazil odločno nestrinjanje s poimenovanjem karte, saj je po njegovem mnenju pojem planina predviden za označitev območja v gorskem svetu in visokogorju, kjer se pase živina. Po njegovem mnenju bi bil pravilen slovenski izraz vojaška gorska topografska karta. Poudaril je tudi, da se v Slovenski vojski za vse, kar je povezano z gorami, uporablja pridevnik gorski.  

enlightenedVprašanje poslano: 16. 12. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Topografska karta je termin, ki je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'karta posameznega območja, na kateri je relief prikazan s plastnicami in so vrisani značilni objekti, poti, stoječe in tekoče vode'. Geografski terminološki slovar topografsko karto  preusmerja na topografski zemljevid, ki ga definira kot 'zemljevid, ki z dogovorjenimi znaki prikazuje površje Zemlje in objekte na njem'. Za prednostno obliko topografski zemljevid so se verjetno odločili zaradi upoštevanja Slovenskega pravopisa, ki je izšel leta 2001, vendar pa poudarjamo, da splošnojezikovni priročniki, kakršna sta SSKJ in SP 2001, niso terminološki viri, zato se lahko v stroki popolnoma legitimno uveljavi drugačna rešitev. Prav to se je zgodilo tudi s terminom topografska karta, ki je v primerjavi s topografskim zemljevidom neprimerno pogostejši.

Ustaljeni temeljni termin, ki označuje vrsto karte oz. zemljevida je torej topografska karta. Na drugi strani planinska karta  v Planinskem terminološkem slovarju označuje 'karto, na kateri so poudarjeno prikazani vrhovi, planinske poti, postojanke'. V  Geografskem terminološkem slovarju pa planinski zemljevid (ki je sinonim za planinsko karto) definirajo kot 'zemljevid, prirejen posebej za planince, pohodnike po gorah, vzpetem svetu'. Namen obeh kart je torej drugačen in prav tako so primarni naslovniki oz. uporabniki obeh kart različni. Planinska zveza Slovenije tudi pri opisu posameznih planinskih kart opozarja, kaj vse lahko na neki karti najdemo in praviloma izpostavlja markirane planinske poti, znamenitosti.

V vojaškem kontekstu se uporablja več terminov, ki so povezani z gorami, npr. gorska enota, gornik, vojaško gorništvo, v diplomski nalogi R. Zaletela (2008) z naslovom Gorsko bojevanje – novost prve svetovne vojne  je že v naslovu omenjeno gorsko bojevanje, hkrati pa je npr. na str. 13 in v opombi 2 na str. 14 poudarjeno tudi, da se planinsko bojevanje uporablja v srbski oz. jugoslovanski literaturi. V vojaški terminologiji so je kot sestavina terminov ustalil pridevnik gorski in ne planinski.

To pa seveda ne pomeni, da planina in planinski ne obstajata v splošnem jeziku in tudi v planinski stroki. Prav zgoraj omenjeni Planinski terminološki slovar se že v Uvodu opredeljuje do pojma planinstvo, kjer izražajo pomisleke med zagovorniki gorništva in planinstva in poudarjajo, da so se odločili za izraz, ki je bolj tradicionalen, torej planinstvo in pridevnik planinski.

Na drugi strani pa Geografski terminološki slovar planino res definirana kot 'pašnik, navadno s pastirskimi stanovi, namenjen paši živine v poletnih mesecih v visokogorju ali sredogorju, ki se razlikuje glede na nadmorsko višino, obdobje paše, namen, vrsto pasoče se živine, lastništvo' in je tako tudi pridevnik, izpeljan iz tega termina seveda pojmovno ožji, torej nanašajoč se na pašnik /…/, zato je pripomba v vprašanju omenjenega strokovnjaka utemljena. Prav tako je uveljavljen termin vojaška topografija, obstaja tudi poseben priročnik s tem imenom (Z. Gorjup, 2000: Vojaška topografija. Ljubljana: Služba za publicistiko MORS), zato je smiselno poimenovanje vojaška topografska karta, ki se npr. razlikuje od državne topografske karte, saj prinaša nekatere druge specifične podatke. Ostane torej le še poimenovanje področja, ki ga vojaška topografska karta pokriva, torej na levo stran dodamo še pridevnik gorski, ki je uveljavljen v vojaški literaturi.

V Sekciji za terminološke slovarje zagovarjamo spoštovanje terminoloških načel ustaljenosti, gospodarnosti in jezikovnosistemske ustreznosti, pri čemer so vsa načela namenjena oblikovanju trdnega poimenovalnega sistema strok. Poimenovanje gorska vojaška topografska karta označuje vrsto vojaške topografske karte, medtem ko aktualno poimenovanje vojaška topografska planinska karta označuje vrsto planinske karte. Prvi korak pri poimenovanju je prepoznanje pojma. Če gre v vašem primeru za vojaško topografsko karto, je ustrezna zveza gorska vojaška topografska karta. Ker so v primeru vojaških topografskih kart uporabljena tako načela geografske kot vojaške stroke, vam svetujemo, da za poimenovanje tovrstnih kart uporabljate gorska vojaška topografska karta, saj bi načeloma vojaške topografske karte lahko po potrebi pripravili tudi za druga specifična geografska področja v Sloveniji.