Galopski skok

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši za tvorbo večbesednih terminov s področja konjeništva: galopski ali galopni? Ali je na primer ustreznejši termin galopski skok ali galopni skok? Podobno vprašanje se pojavlja pri celotni skupini večbesednih terminov v povezavi z galopom, ki označuje zelo hiter tek konja.

Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis navajata le pridevnik galopski, medtem ko pridevnika galopen omenjena slovarja ne vsebujeta. Na tem mestu je potrebno omeniti, da je formalno besedotvorno iz samostalnika galop mogoče poleg pridevnika galopski tvoriti tudi pridevnik galopni, kar potrjuje tudi raba. Gradivo na spletu namreč kaže, da se pri tvorbi dvobesednih terminov neredko kot dvojnici pojavljata oba pridevnika, npr. galopski skok in galopni skok v FEI pravilniku za dresurno jahanje. Relativno uveljavljenost obeh pridevnikov v večbesednih terminih potrjuje tudi stanje v specializiranem korpusu Konji, kjer se pridevnik galopni dosledno pojavlja v dvobesednem terminu galopni skok, medtem ko so ostali dvobesedni termini v povezavi z galopom tvorjeni s pridevnikom galopski, npr. galopska dirka, galopska steza, galopski šport. Po drugi strani pa specializirani korpus, ki je nastal za potrebe nastajajočega Terminološkega slovarja živinoreje, izkazuje izrazito prevladujočo rabo pridevnika galopski, tudi v primeru termina galopski skok.

Ker gre v tem primeru po našem mnenju za nefunkcionalne dvojnice, svetujemo, da se raba poenoti. Zaradi dejstva, da večina dvobesednih terminov, ki so v povezavi s pojmom galop, vsebuje vrstni pridevnik galopski, svetujemo, da se zaradi poenotenja terminov s tega pojmovnega področja pri vseh dvobesednih terminih uporablja pridevnik galopski, npr. galopski skok, galopska dirka, galopska steza, galopski šport, galopsko sedlo.