Emisija

Opis terminološkega problema:

Prosila bi vas za mnenje v zvezi z rabo termina emisija (ang. emission). Prevajalci v Evropski komisiji emissions dosledno prevajamo kot emisije. Obstaja mnogo direktiv in uredb, ki vsebujejo ta termin, nekatere celo v naslovu, npr. krovna direktiva o sistemu ETS z naslovom Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES).

Na pristojnem ministrstvu pa menijo, da se emisija v slovenščini ne uporablja in so se v okviru Konvencije Minamata o živem srebru odločili za zvezo izpusti v zrak. V tej konvenciji je govor tudi o releases, kar so prevedli z izpusti v zemljo in vodo. Kadar se v angleškem izvirniku pojavi zveza z obema izrazoma, torej emissions and releases, so jo prevedli z izpusti v zrak, zemljo in vodo

Vprašanje poslano: 13. 11. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Ne strinjamo se, da emisija ne bi bil primeren termin, saj je v rabi ustaljen. Definiran je npr. na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) in sicer kot 'neposreden ali posreden izpust snovi, nihanj, toplote ali hrupa iz posameznega ali razpršenih virov v obratu, v zrak, vodo ali tla'. Termin je vključen npr. tudi v Geografski terminološki slovar ('odpadna toplotna energija in škodljive snovi, vnesene v okolje, merjene pri viru onesnaževanja'), Botanični terminološki slovar ('izpust onesnažil iz določenega vira v okolje, npr. plinov, prahu, težkih kovin, toplotne energije'), v slovar Okoljski pojavi in pojmi ('odvajanje odpadnih plinastih, tekočih snovi ali energije iz vira (emitenta) v ozračje, vode in tla, zlasti iz dimnikov, ventilacijskih naprav in izpušnih cevi vozil, za katerega so s predpisi določene omejitve (pogojno dopustne količine za posamezna onesnaževala in vire ali žarišča) ter nadzorovanje izpustov'). Prav tako so emisije uporabljene v prevodu Kjotskega protokola.

Omenjeni viri se ne opredelijo eksplicitno o razmerju med emisijo in izpustom; pogosto emisijo celo definirajo z izpustom. Na drugi strani pa SSKJ2, ki sicer ni terminološki vir, vzpostavlja razmerje sopomenskosti med emisijo in izpustom in ju opredeli kot 'odvajanje odpadnih snovi ali snovi, ki nastanejo kot stranski produkt'. Prav tako se termina kot sopomenki uporabljata v dokumentu ARSA (str. 14).

Razmerje med obema terminoma je nekoliko drugačno v Konvenciji Minamata o živem srebru, ki v 8. členu emisije (ang. emissions, fr. émissions) opredeli kot emisije v ozračje,  v 9. členu pa izpuste (ang. releases, fr. rejets) kot izpuste v tla/zemljo in vodo. Ne poznamo razloga, zakaj tovrstno ločevanje – mogoče v angleški terminologiji obstaja razlika med enim in drugim terminom ali pa je ta vzpostavljena zaradi potreb konkretnega besedila. Kakor koli, svetujemo, da tudi slovenski prevod konkretnega besedila sledi temu ločevanju.

Na splošno pa menimo, da ni nobene potrebe po odsvetovanju termina emisija, ki je termin z nedvoumno sporočilno vrednostjo, ustaljen in ne nazadnje primeren z vidika tvorjenja besedne družine, npr. pridevnika emisijski, ki je sestavina terminov emisijski faktor, emisijski kupon idr.