Ekološko kmetijstvo

Opis terminološkega problema:

V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki, biološki, organski, sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gensko spremenjenih organizmov).

Kateri pridevnik je ustreznejši oziroma kakšno je razmerje med njimi?

Vprašanje poslano: 26. 9. 2013

Mnenje Terminološke sekcije:

V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pridevniki ekološki, biološki in organski pojavljajo kot sinonimi, kar je z vidika terminološke stroke manj ustrezno, ker otežuje sporazumevanje. Zato predlagamo, da se v teh primerih uporablja pridevnik ekološki (npr. ekološko kmetijstvo, ekološka pridelava, ekološka živinoreja, ekološka hrana, ekološko živilo, ekološka kmetija). Našteti termini so v rabi že precej ustaljeni in se uporabljajo tudi v slovenski in evropski zakonodaji s področja kmetijstva in pridelave hrane. V prid predlagani rešitvi govorijo tudi korpusni podatki, tako ima na primer termin ekološko kmetijstvo v korpusu Gigafida 1747 zadetkov, biološko kmetijstvo 72 zadetkov in organsko kmetijstvo le 44 zadetkov.

Tudi s pridevnikom sonaravni se tvorijo nekateri termini s tega področja (npr. sonaravno kmetijstvo, sonaravna pridelava, sonaravna živinoreja), a je potrebno poudariti, da ti termini niso sinonimni z zgoraj naštetimi, temveč gre v tem primeru za širše pojme. Torej je ekološko kmetijstvo vrsta sonaravnega kmetijstva in ekološka pridelava vrsta sonaravne pridelave.

Podobno velja tudi za področja, ki so vsaj posredno povezana s kmetijstvom in ekološko pridelavo, kakršno je tudi kozmetika. Tako tudi za angleški termin organic cosmetics predlagamo slovenski termin ekološka kozmetika, saj gre za kozmetiko, ki je narejena iz ekološko pridelanih sestavin. Obstaja tudi termin naravna kozmetika (ang. natural cosmetics), ki pa ni sinonim za prvega, saj gre v tem primeru za širši pojem. Ekološka kozmetika je torej vrsta naravne kozmetike.