Dvojni logaritemski model

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu log-log model. Termin označuje model, ki ima odvisno spremenljivko in neodvisne spremenljivke v logaritmandu in se v tem razlikuje od pojmov, ki jih označujejo angleški termini level-log model, log-level model in level-level model. Predlagam dve poimenovanji, in sicer model log-log in model log – log.

Vprašanje poslano: 10. 1. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleški termin log-log model označuje pojem s področja ekonometrije. Ta pojem pa označuje tudi angleški termin double-log model. S prevodom tega angleškega termina je očitno nastal tudi slovenski termin dvojni logaritemski model (prim. npr. diplomsko nalogo M. Uršič Analiza cen rabljenih avtomobilov, primer modela Audi A3, 2013, in magistrsko delo G. Andrašca Prikaz metodologije ekonometričnega modeliranja na primeru povpraševanja po denarju, 2008) oz. različica dvojno logaritemski model (npr. v diplomski nalogi M. Kovačiča Primerjava izvozno-uvoznih funkcij Slovenije in Slovaške, 2007). Predlagamo vam prvo poimenovanje, torej dvojni logaritemski model.

Ker ste v vprašanju omenili še tri angleške termine, in sicer level-level model, log-level model in level-log model, ki so povezani z dvojnim logaritemskim modelom, se nam zdi smiselno navesti tudi njihove slovenske ustreznike. To so linearni model za level-level model, logaritemsko-linearni model za log-level model in linearno-logaritemski model za level-log model.

Opozoriti velja na zapis logaritemsko-linearnega modela in linearno-logaritemskega modela brez vezaja (logaritemsko linearni model in linearno logaritemski model), ki po našem mnenju ni ustrezen. Zapis brez vezaja predvideva podrednost pridevniških sestavin v omenjenih terminih. Glede na vsebino pojmov pa morata biti sestavini priredni, saj gre za model, ki je logaritemski in linearni, in model, ki je linearni in logaritemski. Prirednost pridevniških sestavin v slovenskem jezikovnem sistemu označuje stični vezaj (Slovenski pravopis 2001, Pravila, paragraf 413).

Če odgovor na vaše vprašanje strnemo: predlagamo vam, da za angleški termin log-log model uporabljate termin dvojni logaritemski model.