Država izstrelitve

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state, ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena država ali država izstrelitve?

Vprašanje poslano: 4. 3. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Zvezi izstrelitvena država in država izstrelitve sta v predvidljivem sinonimnem razmerju, ki temelji na pretvorbi prilastka. V prvem primeru gre za levoprilastkovno zvezo, medtem ko imamo v drugem primeru opravka z desnoprilastkovno zvezo, pri čemer je potrebno poudariti, da sta v slovenskem jeziku obe možnosti jezikovnosistemsko ustrezni.

Ker pa v terminologiji soobstoj dveh terminov za isti pojem ni funkcionalen, se strinjamo z vami, da se je potrebno odločiti za eno možnost in jo dosledno uporabljati.

Glede na to, da je v slovenščini bolj tipična struktura večbesednih terminov levoprilastkovna zveza, bi torej tudi v tem primeru lahko dali prednost zvezi izstrelitvena država. Po drugi strani pa je potrebno omeniti, da so seveda možni tudi desnoprilastkovni termini in da na nekaterih področjih niti niso tako zelo redki. Tako tudi na področju mednarodnega prava najdemo več tovrstnih terminov z jedrno sestavino država. V Pravnem terminološkem slovarju (2018) najdemo npr. termina država kandidatka in država naslednica, poleg tega pa tudi termine z rodilniškim desnim prilastkom, npr. država pregona, država prvega azila, država sedeža, država tranzita, pri katerih gre strukturno za povsem enak tip kot pri zvezi država izstrelitve, ki jo omenjate v vprašanju.

Ker so torej desnoprilastkovni večbesedni termini z jedrno sestavino država na področju mednarodnega prava precej pogosti, vam v tem primeru svetujemo termin država izstrelitve, ki se tudi že pojavlja v strokovnih besedilih (prim. magistrsko delo G. Čeferin, Mednarodnopravna ureditev rudarjenja na nebesnih telesih, 2018, str. 4; diplomsko delo M. Kolavčič, Vesolje kot objekt mednarodnega prava, 2015, str.30) in je tako po našem mnenju na dobri poti, da se v stroki ustali. Našli smo sicer tudi nekaj posameznih pojavitev termina izstrelitvena država, a je ta termin v strokovnih besedilih veliko redkejši.

Za angleški termin launching state vam torej svetujemo termin država izstrelitve.