Dregljaj

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin nudge, ki v psihologiji označuje blag dražljaj, ki pri ljudeh spodbuja zaželeno vedenje (v nasprotju s prepovedmi nezaželenih ravnanj), npr. nagrajevanje kadilcev za opuščanje kajenja.

Vprašanje poslano: 3. 2. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Pojem, ki ga omenjate, sta popularizirala ameriška znanstvenika Richard H. Thaler in Cass R. Sunstein v knjigi Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Nudge v angleščini pomeni 'nežen potisk, dregljaj' (gl. npr. iztočnico nudge v slovarju Merriam-Webster). V SSKJ2 je dregljaj razložen kot 'rahel sunek s koncem česa'. Po našem mnenju je dregljaj (oz. teorija dregljaja za poimenovanje teorije) ustrezen termin za poimenovanje dražljaja, s katerim se spodbudi zaželeno vedenje, ker gre za metaforični prenos fizičnega sunka na abstraktno področje, kjer označuje nevsiljivo spodbudo za določeno vedenje. V slovenskih strokovnih besedilih se za obravnavni pojem uporabljata tudi termina teorija potiska in teorija dražljajev, a je po našem mnenju najustreznejši termin dregljaj (oz. teorija dregljaja). Termin dregljaj se (za zdaj sicer redko) pojavlja tudi v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu Mateja Horvatića Platforma za motiviranje uporabe trajnostne mobilnosti v Ljubljani (2019, str. 55) in v smernicah Osveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno gospodarstvo (2019, str. 10).