Dotacija

Opis terminološkega problema:

Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin grant(s), ki se pojavlja v finančni uredbi (definiran je v členu 108) v EU? Gre za finančna sredstva, denar, ki ga nekdo prejme na podlagi svoje prošnje in razpisa za točno določeni namen.

V prevodih Evropske komisije se uporablja tudi v drugih kontekstih (npr. za program Erasmus – dotacije, ki se od štipendij razlikujejo).

Poleg izraza donacije, ki je bil uporabljen v tem besedilu, so bili uporabljeni ali vsaj predlagani še naslednji izrazi: nepovratna sredstva, nepovratna pomoč, dotacije, subvencije.

V splošnem pomenu (kadar ni sklica na finančno uredbo) se pogosto uporablja nepovratna sredstva/pomoč, za Erasmus pa so uveljavljene dotacije (ne gre za štipendije).

Donacije naj bi bile pomensko preozke in povezane s (skorajda popolnoma neobvezujočim) podarjanjem denarja, kar za grant ne velja, saj se pri teh programih vedno zahteva tudi rezultat.

Nemci uporabljajo izraz Zuschuss, ki ga ne moremo neposredno prenesti v slovenščino, finančna pomoč pa je v času krize spet specializirala svoj pomen za denar, ki je namenjen reševanju težav, ne pa izvajanju nekih zastavljenih ciljev.

Nekateri slovanski jeziki so obdržali izraz grant.

Vprašanje poslano:  26. 9. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Izraz donacije je za sredstva, ki so razpisana za uresniče(va)nje nekih ciljev oz. programov, manj ustrezen.

Izraz subvencije je pomensko zožen že na različne vrste subvencij, kjer sicer pomenska razsežnost kaže na to, da je to le »dodaten denar« k celoti (zgolj v tem delu je prekrivno s pomensko sestavino »dodatnega« v grant), vendar se je raba specializirala in tako govorimo o kmetijskih, ekoloških subvencijah, tudi o subvencijah za malico, prevoz …

Ker bi nepovratna sredstva veljalo ohraniti kot nek zbirni pojem, nadpomenko, za različne vrste denarnih prilivov iz Evropske unije, tako ostanejo dotacije. V SSKJ je pojem razložen kot izredna denarna sredstva, ki jih prejme organizacija, ustanova za izvršitev ali dovršitev kake naloge.

Svetujemo torej, da se za grant uporablja izraz dotacija, ki je pomensko zadosti neobremenjen, hkrati pa dovolj ozek, da ne pomeni kakršnekoli finančne podpore. Pri tem je lahko že obstoječa raba v programih Erasmus v pomoč, saj gre za podoben koncept.