Dopiranje, dopant

Opis terminološkega problema:

Katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma doping in dopant? Opazila sem, da se uporabljata dopiranje in dopant, vendar naj to ne bi bila ustrezna izraza.

Termin dopiranje v fiziki označuje 'vnos dopanta v kristalno mrežo'. V kristalnih snoveh atomi dopanta zavzamejo mesta atomov kristala. Dopant pa označuje 'snov, ki jo vnesemo v izredno majhnih količinah v snov, da bi spremenili določene lastnosti (npr. prevodnost, močljivost)'.

Vprašanje poslano: 21. 11. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Pregledano gradivo dokazuje, da sta dopiranje in dopant ustaljena termina. Pojavljata se v  diplomskih nalogah (npr. Fotovoltaični materiali, Marko Budler, 2011), magistrskih nalogah (npr. Sinteza in karakterizacija Mg-Ti feritov dopiranih z lantanidi, Aleš Grdjan, 2015), doktorskih disertacijah, strokovnih člankih.

Potrditev za termin dopiranje najdemo v Tehniškem metalurškem slovarju, ki termin sicer usmerja na glagol dopirati  ('doda(ja)ti tuje snovi za povečanje prevodnosti polprevodnikov') in ustreza angleškemu doping in nemškemu Dotieren. O terminološkosti glagolov na -irati je pisala A. Žele v članku Glagoli na -irati v sodobni slovenščini (Slavistična revija, 2011, 59/2, str. 213–227).

Dopiranje najdemo tudi v Slovensko-italijanskem slovarju elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij, v katerega je vključen termin plinsko dopiranje, ki ustreza italijanskemu drogaggio gassoso, in v Besedišču slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, ki vsebuje besede, ki niso bile uvrščene v SSKJ. Prav tako slovenski termin dopiranje ustreza angleškemu doping v zbirki IATE (v kateri je kot vir termina navedena Modra stran, 83, 2008), zvezi neutron transmutation doping pa ustreza slovenska dopiranje z nevtronsko transmutacijo.

Glede na pregledano gradivo pojma praviloma ne označuje slovenski termin doping, ki poimenuje drug pojem, in sicer 'uporab/o/ telesu lastnih ali tujih snovi ali izvajanje drugih fizioloških ukrepov pri zdravih osebah z namenom umetno in na nepošten način izboljšati dosežke na tekmovanju' (Farmacevtski terminološki slovar). V angleščini oba pojma označuje termin doping. Z vidika učinkovite sporočilnosti je vpeljava oz. raba termina dopiranje za označevanje pojma s področja fizike smiselna. 

Strokovna besedila potrjujejo tudi termin dopant (npr. v članku A. Žnidaršiča in M. Drofenika Vpliv dopantov na magnetne lastnosti MnZn feritov, 2015). V priročniku Slovensko tehniško izrazje,  str. 174, lahko preberemo, da pripona -ant označuje 'človek/a/ ali stvar, ki naredi, povzroči, kar pomeni podstavni glagol'. Dopant je vključen tudi v nastajajoči slovar kemijske tehnologije ('primes, ki se v zelo majhnih količinah (sledovih) doda drugi snovi, da se s tem spremenijo njene električne in/ali optične lastnosti'). Ustreza angleškima terminoma dopant in doping agent ter nemškemu Dotierstoff.

Upoštevajoč ustaljenost terminov in dejstvo, da so termini, ki so izvorno prevzeti, pogosti, menimo, da raba terminov dopiranje in dopant ni sporna.