Dipeptidil peptidaza 4

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako bi pravilno zapisali naslednje zveze: dipeptidil peptidaza 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4, DPP4), zaviralci natrij-glukoza kotransportnega sistema 2 (ang. sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, SGLT-2) in agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1 (ang. glucagone-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1). Zasledil sem namreč, da se tudi v sami stroki uporablja več različnih načinov, npr. dipeptidil peptidaza-4, dipeptidil peptidaza-IV, dipeptidil transferaza IV. Ali obstaja kakšno pravilo, ki poenoti takšne zapise?

Vprašanje poslano: 19. 11. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Iz vprašanja sklepamo, da vas zanima dvoje: zapis termina z arabsko ali rimsko številko in zapis termina v delu pred številko, tj. zapis narazen (dipeptidil peptidaza 4) ali zapis z vezajem (dipeptidil peptidaza-4). Za mnenje smo vprašali strokovnjaka s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki je potrdil, da poenotenja pri pisanju teh slovenskih terminov ni. V nekaterih primerih se uporabljajo rimske številka, v drugih pa arabske. Prav tako ni mogel svetovati o ustreznosti zapisa narazen, npr. dipeptidil peptidaza 4, ali z vezajem, npr. dipeptidil peptidaza-4, saj se uporabljata obe obliki. 

Zapis z vezajem se pojavlja zaradi vpliva angleškega termina, pri čemer tudi zapis v angleščini ni povsem dosleden. Pojavljajo se tudi angleški termini z zapisom narazen, brez vezaja pred številko, npr. sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors. Slovenski jezikovni sistem vezaja s to vlogo ne predvideva, zato vam predlagamo, da v terminih, izpostavljenih v vprašanju, in drugih terminih s tako strukturo pred številko ne pišete vezaja, tj. agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1. Pri tem pa naj opozorimo, da pravila, ki bi poenotilo takšne zapise, ni, zato tudi variante z vezajem niso neustrezne in se bodo zaradi vpliva angleških terminov vedno pojavljale. Pomembno je, da varianto, za katero se odločite, v besedilu dosledno uporabljate. Dosledno uporabljajte tudi varianto kratice, za katero se odločite. V rabi sicer prevladuje varianta z vezajem, npr. DPP-4, vendar, kot rečeno, pri zapisu kratice v slovenskem besedilu ta vezaj ni utemeljen drugače kot z vplivom vezaja v angleškem terminu.

 
Pri pisanju mnenja smo ugotovili, da se variantnost pojavlja tudi pri zapisu drugih sestavin v terminu. V Farmacevtskem terminološkem slovarju je tako termin inhibitor dipeptidil-peptidaze 4 (vezaj med drugo in tretjo sestavino, ki ste ju vi zapisali narazen). Termin usmerja na zaviralec dipeptidil-peptidaze 4. V Slovenski medicinski slovar pa sta vključena termin dipeptidilpeptidaza 4 in njegova kratica DPP-4. Zapisa skupaj raba ne potrjuje, pojavljata pa se tako zapis narazen kot zapis z vezajem. Odločitev za zapis z vezajem pri terminih v Farmacevtskem terminološkem slovarju smo preverili pri enem od soavtorjev, ki nam je povedal, da so med pripravo 1. izdaje slovarja uporabljali navodila Slovenskega biokemijskega društva, ki je predlagalo rešitev z vezajem pri imenih, kjer je prvi del imena substrat, sledi pa mu tip encima. Kasneje so poimenovanje spremenili v obliko brez vezaja, prim. splošne določbe v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (2012, str. 7). Meni, da bi tej odločitvi morali slediti tudi pri 2. izdaji Farmacevtskega terminološkega slovarja, ki naj bi izšel naslednje leto. Ker je bil očitno sprejet terminološki dogovor, po katerem naj bi se sestavljena imena encimov pisala brez vezaja, vam svetujemo, da tudi vi uporabljate to obliko, tj. npr. alkohol oksidaza in ne alkohol-oksidaza, laktat dehidrogenaza in ne laktat-dehidrogenaza, glikogen fosforilaza in ne glikogen-fosforilaza.