Diagram gonilnih dejavnikov

Opis terminološkega problema:

Za diagram v stolpcih, pri katerem vsaka vsebina v predhodnem stolpcu »poganja« uresničitev vsebine v naslednjem, se v angleščini uporablja izraz driver diagram. Izraza pospeševalni diagram in diagram ključnih dejavnikov po mojem ne označujeta pojma dovolj natančno, tj. da je stvar treba pognati naprej, da se doseže nek zastavljen cilj. Ali bi bil primeren izraz poganjalni diagram?

Vprašanje poslano: 20. 5. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Za pojem, ki ga v anglešini označuje termin driver diagram, v nam dosegljivih virih nismo našli ustaljenega poimenovanja. V zborniku Varnostna kultura – zapleti in odkloni, ki nam pretijo (2016) se na str. 88 pojavi poimenovanje diagram dejavnikov, ki ima v oklepaju tudi nedvoumni sklic na angleški termin driver diagram. Našli smo še nekaj pojavitev izraza diagram dejavnikov, a v teh primerih ne gre za isti pojem. Zato smo razmišljali, da predlog diagram dejavnikov morda ni najboljši, ker je zelo splošen – diagram dejavnikov je lahko marsikaj, pojem, ki ga obravnavamo, pa je jasen.

Nobenih pojavitev pa nismo našli za pospeševalni diagram, diagram ključnih dejavnikov in poganjalni diagram. Strinjamo se z vami, da bi bilo v poimenovanju dobro izraziti glavno značilnost tovrstnih diagramov, to so dejavniki, ki poganjajo naprej. V angleščini tak dejavnik označuje termin driver. Zato smo razmišljali, da bi pri poimenovanju (v slovenščini) očitno relativno novega pojma izhajali iz lastnosti dejavnika. Za driver tako predlagamo izraz gonilni dejavnik. SSKJ2 pridevnik gonilen razlaga tako: 1. 'ki dela, povzroča, da se kaj giblje, premika' in 2. 'ki povzroča, pospešuje kako dogajanje ali delovanje'. Gonilni dejavniki so lahko primarni, sekundarni, terciarni itd., kar pomeni, da je iz predlaganega poimenovanja mogoče tvoriti tudi nove termine.

Za angleški termin driver diagram vam torej predlagamo izraz diagram gonilnih dejavnikov.