Delfska metoda

Opis terminološkega problema:

Na vas se obračam s prošnjo, da mi razjasnite dvom, katera oblika termina je ustreznejša: Delfi metoda ali Delphy metoda. Termin označuje metodo napovedovanja, ki temelji na statistični obdelavi mnenj strokovnjakov določenega področja, ki so odgovarjali na zastavljen problem. Osnovna ideja metode je, da je skupina mnenj verodostojnejša kot posamezno mnenje.

Vprašanje poslano: 3. 6. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V vprašanju je izpostavljena težava, ali pisati določujočo sestavino poimenovanja Delfi ali Delphy. Pravilna oblika je Delfi, saj je metoda dobila ime po starogrškem svetišču Delfi. Poimenovalna motivacija je torej metaforična – tako kot so v preročišču v Delfih prerokovali, tudi omenjena metoda služi za napovedovanje oz. predvidevanje. Mimogrede, razvila se je na začetku hladne vojne za napovedovanje vpliva tehnologije na vojskovanje.

Na obliko Delfi metoda, v kateri je prilastek levo od jedra, je očitno vplivalo angleško poimenovanje Delphi method. Z vidika slovenskega jezikovnega sistema je primernejša oblika, v kateri je prilastek desno od jedra, tj. metoda Delfi, v kateri je določujoča sestavina lastno ime, oz. metoda delfi, v kateri delfi označuje vrstnost, zato ga je dopustno pisati z malo začetnico.

Tretje poimenovanje, na katero smo pomislili in za katero smo ugotovili, da se že pojavlja v strokovnih besedilih, pa je delfska metoda. Potrditve zanj smo našli npr. v znanstvenem članku M. Košnika, J. Šelba in N. Triller Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB (2017, str. 105), diplomski nalogi B. Grobelnika Pregled kriterijev za odločitev o financiranju zdravstvenih programov (2010, str. 8), magistrskem delu M. Prosenc Avtentično vodenje in ustvarjalnost zaposlenih na primeru podjetja Predilnica Litija (2012, str. 33).

Pridevnik delfski je vključen tudi v SSKJ2, v katerem je razložen kot 'nanašajoč se na grško mesto Delfi', dodan pa je zgled delfsko preročišče. Ker so termini z levim pridevniškim prilastkom v slovenskem jeziku najbolj tipični in ker je delfski ustrezno tvorjen pridevnik iz lastnega imena Delfi, vam predlagamo, da za poimenovanje metode uporabljate termin delfska metoda.