Deinstitucionalizacija

Opis terminološkega problema:

Prosim za pojasnilo v povezavi s terminološko dvojico dezinstitucionalizacija/deinstitucionalizacija. Kateri od obeh terminov je ustreznejši? Dezinstitucionalizacija se mi zdi nekoliko zastarelo. V besedilih s področja socialnega varstva termin označuje postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami in usmeritev v razvijanje skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje.

Vprašanje poslano: 5. 11. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Deinstitucionalizacija (in njena dvojnica dezinstitucionalizacija) je na področju socialnega varstva že ustaljen termin. Besednjak socialnega dela ima iztočnico dezinstitucionalizacija, ki jo opredeli tako: 'Temeljna ideja dezinstitucionalizacije je, da telesne, senzorne in intelektualne ovire kot tudi duševne stiske ne smejo biti več razlog za kakršnokoli izključevanje ljudi, med katero spada tudi prostorska segregacija, to je nameščanje ljudi v večje zavode in druge institucije. Dezinstitucionalizacija pomeni zapiranje totalnih ustanov in odpiranje služb v skupnosti, ki so blizu ljudem in odgovarjajo na njihove potrebe. (...)'. V Slovenskem medicinskem slovarju pa je iztočnica deinstitucionalizacija, ki je opredeljena kot 'opustitev obravnave in bivanja v psihiatrični ustanovi zaprtega tipa in prehod na zunajbolnišnične oblike obravnave in bivanja oseb z duševnimi ali psihosocialnimi motnjami'. Tudi v SSKJ2 najdemo iztočnico deinstitucionalizacija, vendar v pomenu 'odvzem ustaljene, zakonske oblike'. V strokovnih besedilih se uporabljata obe obliki termina, pogostejša oblika pa je deinstitucionalizacija.

V splošnem jeziku so dvojnice relativno pogoste, kar praviloma ni problematično. O predponi de.. in variantni predponi dez.. so v odgovoru Kako je prav: »deaktivirati« ali »dezaktivirati«? pisali tudi kolegi v Jezikovni svetovalnici. V odgovoru so zapisali, da se predpona dez.. uporablja kot varianta predpone de.., če se korenska beseda začne s samoglasnikom (Slovenski pravopis 2001 navaja dezinficírati, dezodorírati, dezavuírati; deziluzíja, omenjeno pravilo je eksplicitno omenjeno tudi v Slovenskem etimološkem slovarju pri geslu de-2), v nadaljevanju pa zaključili, da sta »nekdaj normativno neenakovredni sestavini para postali enakovredni, tj. obe primerni za rabo v knjižnem jeziku«.

Po drugi strani pa so tovrstne dvojnice v terminologiji lahko moteče, kar na nek način potrjuje tudi vaše vprašanje. Čeprav sta torej normativno ustrezni obe obliki termina, je smiselno, da se stroka odloči za eno obliko in to dosledno uporablja. Ker se v strokovnih besedilih pogosteje rabi deinstitucionalizacija, vam predlagamo, da uporabljate to obliko.