Cirkadiani ritem

Opis terminološkega problema:

Pridevnik cirkadiani v terminu cirkadiani ritem, ki označuje ritem biološke aktivnosti, ki se ponavlja približno vsakih 24 ur, je včasih zapisan tudi s črko l, torej cirkadialni ritem. Zanima me, katera oblika pridevnika je ustreznejša?

Vprašanje poslano: 8. 11. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Stanje v nam dostopnih slovarjih in gradivu na spletu potrjuje precejšnjo neenotnost v zapisu termina cirkadiani ritem oz. cirkadialni ritem. V Slovenskem pravopisu je kot iztočnica naveden pridevnik cirkadialen in kot zgled zveza cirkadialni ritem bioloških razvojnih procesov. V Botaničnem terminološkem slovarju pa je kot iztočnica naveden termin cirkadiani ritem, ki je definiran kot 'menjavanje biološke aktivnosti organizma s periodo okrog 24 ur, ki je povezano s fiziološko uro, neodvisno od zunanjih dejavnikov'. Pridevnik cirkadian je iztočnica tudi v Slovenskem medicinskem slovarju, in sicer z definicijo 'ki se pojavlja približno na 24 ur', med termini v okviru slovarskega sestavka pa je naveden tudi cirkadiani ritem.

Po našem mnenju je pri prevzemanju termina prišlo do poskusa preoblikovanja pridevnika po analogiji s slovenskimi pridevniki s pripono -alen, ki so relativno pogosti, npr. glasovalen, izzivalen, napadalen … (prim. A. Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika (1952, str. 41–42)). Vendar se takšen poskus približanja slovenskemu jezikovnemu sistemu v stroki očitno ni uveljavil, saj se v strokovnih besedilih pogosteje uporablja oblika termina cirkadiani ritem (prim. D. Rozman Vpliv svetlobe na biološki ritem in zdravje človeka).

Ker je v terminologiji pomembna ustaljenost, svetujemo poenotenje in dosledno rabo le ene različice termina, saj je takšna dvojnost nefunkcionalna in lahko po nepotrebnem povzroča zmedo v strokovni komunikaciji. Kljub temu da različica cirkadialni ritem deluje bolj prilagojena slovenskemu jezikovnemu sistemu, svetujemo uporabo termina cirkadiani ritem, saj strokovni viri kažejo na pogostejšo rabo te različice, ki je prav tako jezikovnosistemsko ustrezna.