Cezura

Opis terminološkega problema:

Na področju arhitekture uporabljam izraz cezura v pomenu ločnice, presledka med dvema različnima sklopoma objekta ali členitve na fasadi. V SSKJ omenjene besede v arhitekturnem pomenu nisem zasledila. Je torej ne uporabljam pravilno? Kateri izraz je bolj primeren?

Vprašanje poslano: 13. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

V SSKJ ima samostalnik cezura navedena dva pomena, in sicer 1. lit. 'odmor v verzu sredi stopice, zareza' ter 2. muz. 'kratka pavza ali vdih med izvajanjem skladbe'. Kot ste že omenili v vprašanju, slovar torej ne navaja arhitekturnega pomena, temveč le pomena s področja literarne teorije in muzikologije, kar pa ne pomeni, da cezura ni termin tudi na področju arhitekture. SSKJ je namreč slovar splošnega jezika in zato vsebuje le najpogostejše termine, medtem ko bolj specializiranih ne navaja. To je naloga terminoloških slovarjev. Tako smo tudi cezuro našli kot termin s področja arhitekture v italijansko-slovenskem slovarju T. Omerzel: Umetnostnozgodovinski izrazi, ki se nanašajo na gotsko arhitekturo.

Glede na stanje v nam dostopnih virih sklepamo, da je cezura tudi na področju arhitekture relativno ustaljen termin, ki označuje razmik med dvema elementoma (prim. spletna stran Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije). V literarni teoriji in muzikologiji gre za časovni premor, v arhitekturi pa za prostorski razmik med dvema enotama. Relativno ustaljenost, ki je pomemben kriterij v terminologiji, potrjuje tudi dejstvo, da se je na področju arhitekture s samostalnikom cezura oblikovalo več večbesednih terminov, npr. zelena cezura (prim. Urbanistični načrt urbanega območja Štanjela), vertikalna cezura (prim. Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945‒70).

Za mnenje smo zaprosili tudi strokovnjaka s Fakultete za arhitekturo, ki je potrdil, da je cezura ustaljen termin na področju arhitekture, ki označuje rez, zarezo, ločnico levega od desnega dela, okrašenega od neokrašenega, starega od novega, gladkega od grobega dela.

Termin cezura je torej jezikovnosistemsko ustrezen termin, ki je ustaljen tudi v arhitekturi.