Butična pivovarna, butično pivo

Opis terminološkega problema:

Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina craft brewery in craft beer. Prvi označuje navadno majhno pivovarno, ki je neodvisna od multinacionalk in vari pivo po tradicionalnih ali inovativnih postopkih, pri čemer je poseben poudarek na kakovosti. Drugi pa označuje pivo, ki je proizvedeno v takšni pivovarni. Za termin craft beer sem v slovenščini zasledila ustreznike craft pivo oz. kraft pivo, torej domnevam, da bi za termin craft brewery lahko uporabili ustreznik craft pivovarna oz. kraft pivovarna. Za tovrstne pivovarne se včasih uporablja tudi izraz kraft varilnica, a menim, da to nista popolna sinonima, saj varilnica predstavlja le del pivovarne. Bi morda z ustreznikom artizanalno pivo (iz italijanščine artigianale) za craft beer šli predaleč? Kaj svetujete?

enlightened Vprašanje poslano: 26. 6. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Ena od poimenovalnih možnosti v jeziku je tudi prevzemanje iz tujega jezika, a imajo pred njim prednost domači poimenovalni načini. Ker smo v nam dostopnih virih našli nekaj že relativno ustaljenih terminov, ki so z jezikovnokulturnega stališča primernejši, menimo, da je v tem primeru raba prevzetih terminov craft pivovarna oz. kraft pivovarna in craft pivo oz. kraft pivo manj ustrezna.

Za poimenovanje tovrstnih pivovarn smo poleg prevzetega poimenovanja našli še izraza mikropivovarna in butična pivovarna, pri čemer naj opozorimo, da po našem mnenju ne gre za povsem enakovredna termina. Izraz mikropivovarna namreč po nekaterih opredelitvah označuje pivovarne, ki proizvedejo manj kot 1 800 000 litrov piva na leto (podatek velja za ZDA) (prim. diplomski projekt A. Mavrić, Analiza kupcev piva mikropivovarne Vizir, 2016, str. 5, in zapis na spletni strani PivoMan). Torej gre za tip pivovarne, ki je opredeljen izključno na osnovi količine proizvedenega piva, medtem ko gre pri obravnavanem pojmu poleg majhne količine tudi za način proizvodnje, ki je neserijski, neindustrijski. Zato menimo, da je za angleški termin craft brewery ustreznejši termin butična pivovarna, ki je prav tako relativno ustaljen (glej npr. članek v Gorenjskem glasu Pivovarna v Žirovnici in članek na spletni strani Slovenske tiskovne agencije Uspešna slovenska pivovarna v Avstriji spet podvaja varjenje piva) in po našem mnenju dovolj natančno opredeljuje pojem, saj je pridevnik butični v Slovarju novejšega besedja razložen 'ki je v zvezi s posebno, neserijsko izdelavo v manjši količini'. Poleg tega predlagani termin omogoča oblikovanje besedne družine, npr. butično pivo, butični pivovar

Glede razmerja med pivovarno in varilnico se strinjamo z vami, torej da nista popolna sinonima, saj varilnica označuje del pivovarne, kjer se vari pivo, medtem ko je pivovarna obrat v celoti. Je pa res, da se včasih v gradivu pojavi kraft varilnica, čeprav je mišljena tovrstna pivovarna v celoti, kar je posledica pomenskega prenosa – sinekdohe. V strokovnih besedilih vsekakor svetujemo natančno ločevanje med varilnico in pivovarno.

Za poimenovanje piva, ki je proizvedeno v tovrstnih pivovarnah, pa smo poleg prevzetega poimenovanja in že omenjene zveze butično pivo (glej npr. članek na spletni strani zavoda Mladi podjetnik Pivogovori: kako se pišejo uspešne zgodbe na področju piva in članek na spletni strani Siol.net Mlada podjetnika leta sta proizvajalca butičnega piva) našli še izraz mikropivo, ki pa se pojavlja precej redko. Ker je zveza butično pivo jezikovnosistemsko ustrezna in se vklaplja v omenjeno besedno družino, jo predlagamo kot ustreznik za angleški termin craft beer. Zato tudi odsvetujemo uvajanje povsem novega ustreznika artizanalno pivo (ki izhaja iz italijanske besede artigianale in pomeni enako kot craft v angleščini in obrtniški v slovenščini), saj bi s tem le kopičili poimenovanja za isti pojem, kar pa je v terminologiji nezaželeno.

Za angleška termina craft brewery in craft beer torej svetujemo slovenska termina butična pivovarna in butično pivo, ki sta oba relativno ustaljena in jezikovnosistemsko ustrezna.