Biotska raznovrstnost

Opis terminološkega problema:

Kot nadomestni izraz za prevzeti termin biodiverziteta (ki je v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika opredeljen kot 'pojavljanje velikega števila različnih rastlinskih, živalskih vrst na določenem območju; biotska raznovrstnost') predlagam poimenovanje raznoživost. Ali ima termin raznoživost kakšno možnost, da se sčasoma uveljavi v rabi?

enlightened Vprašanje poslano: 8. 12. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Poimenovanje raznoživost je sicer posrečen in pomensko primeren izraz, vendar še povsem neuveljavljen (na internetu se pojavi samo nekajkrat, v drugih jezikovnih virih pa nikoli). Nasprotno pa sta termina biotska raznovrstnost in biodiverziteta že uveljavljena (biotska raznovrstnost je v Geografskem terminološkem slovarju definirana kot 'raznovrstnost organizmov na Zemlji, ki se kaže v njihovi ekosistemski, vrstni in genetski različnosti, kompleksnosti', v Botaničnem terminološkem slovarju pa kot 'bogatost vrst in življenjskih združb na določenem območju', v obeh navedenih slovarjih je biotska raznovrstnost prednostni termin; oba termina najdemo tudi v nastajajočem Urbanističnem terminološkem slovarju ter v SSKJ2 oz. v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika).

V korpusu Gigafida je termin biotska raznovrstnost več kot 2-krat pogostejši od termina biodiverziteta, v besedilih, uporabljenih pri nastajajočem Terminološkem slovarju živinoreje, pa celo 10-krat pogostejši. Pojavljajo se sicer tudi termini biotska raznolikost, biotska pestrost, biološka raznovrstnost, biološka pestrost, a so manj uveljavljeni.

Dejstvo, da sta termin biodiverziteta in pridevnik biotski (kot del termina biotska raznovrstnost) prevzeta, v terminologiji ni problematično. Poimenovanje raznoživost sicer načeloma ima možnost, da se sčasoma uveljavi v rabi, vendar je to malo verjetno, ker je termin biotska raznolikost že uveljavljen (v manjši meri to velja tudi za termin biodiverziteta), potrebe po zamenjavi pa ni. Nadomeščanje prevzetega termina z drugim (domačim) ima večje možnosti za uspeh v začetni fazi, ko prevzeti termin še ni ustaljen. Ko pa je termin enkrat ustaljen, ga ni več smiselno zamenjevati.