Biciklični peptid

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju članka s področja imunoonkologije sva s kolegom naletela na terminološki problem. Članek opisuje nov pristop v imunoonkologiji, ki temelji na sintetičnih kratkoverižnih peptidih, sestavljenih iz majhnega števila aminokislin (od 9 do 14), ki se v ang. imenujejo bicycle peptides (verjetno zaradi oblike kemijske strukture; v slovenščini bicycle pomeni 'kolo'). Kratki sintetični peptidi naj bi sicer nadomestili velike molekule, monoklonska protitelesa. Zanima naju, kateri slovenski termin bi bil primernejši ustreznik za ang. termin bicycle peptide: dvociklični peptid ali biciklični peptid (oziroma z daljšim, opisnim izrazom: dvociklična verižna molekulska struktura ali biciklična verižna molekulska struktura).

Vprašanje poslano: 15. 4. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V ang. se za poimenovanje omenjenih kratkoverižnih peptidov poleg termina bicycle peptide uporablja tudi termin bicyclic peptide. V slovenskih strokovnih besedilih s področja kemije in drugih naravoslovnih ved se v terminih pojavljata oba pridevnika, ki ju omenjate, tj. biciklični in dvociklični. Različni priročniki pa vseeno dajejo prednost prevzetemu prvemu delu zloženke, tj. bi-. V priročniku Slovensko tehniško izrazje (2011) avtorjev Andreja Šmalca in Jakoba Müllerja je na str. 196 na seznam prvih delov prevzetih zloženk uvrščen samo bi- s pomenom 'v določeni zvezi z dva; dvo-' (med primeri je naveden tudi pridevnik biciklični). V uvodu Angleško-slovenskega slovarja izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije so navedeni trije prvi deli prevzetih zloženk, in sicer di-, bi- in bis- v pomenu 'dvo-', pri čemer bi- označuje 'prisotnost dveh identičnih skupin ali obročev, povezanih med seboj (npr. biacetil, bifenil), oz. označuje sol dvobazne kisline (npr. natrijev bikarbonat – pravilneje natrijev hidrogenkarbonat)'. Pridevnik biciklični je uporabljen tudi v nekaterih definicijah v Botaničnem terminološkem slovarju, npr. v definiciji termina amatoksin 'toksični biciklični peptid, sestavljen iz osmih aminokislin, ki ga tvorijo nekatere glive, npr. zelena mušnica (Amanita phalloides), obrobljena kučmica (Galerina marginata), pri ljudeh pa povzroča poškodbe notranjih organov, zlasti jeter', in v Farmacevtskem terminološkem slovarju, npr. v definiciji termina azulen 'biciklični aromatski ogljikovodik značilno temnomodre barve, katerega derivati so protivnetne sestavine nekaterih eteričnih olj, npr. gvajazulen, hamazulen'.

Tudi strokovnjak s področja farmacije nam je potrdil, da se v kemiji in farmaciji pri prevzemanju v večini primerov ohrani prvi del zloženk bi-, torej tudi v pridevniku biciklični. Svetujemo vam torej, da uporabite termin biciklični peptid oziroma opisno poimenovanje biciklična verižna molekulska struktura.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer