Barvni reaktant

Opis terminološkega problema:

Kateri termin je ustreznejši za snov, ki se nahaja v fotografskih filmih in je pomembna za razvijanje barvnih fotografij? Angleški termin je color coupler, nemški pa Farbkuppler. Predlogi za slovenski termin so: barvna spojnica, barvni spojnik, barvni sklopnik.

Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Termina spojnica in spojnik sta navedena že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer imata označevalnik tehnika in sta oba razložena kot 'priprava za spajanje, povezovanje'. Termin sklopnik pa smo našli v nastajajočem Terminološkem slovarju avtomatike, in sicer v besedni zvezi optični sklopnik 'elektronska naprava, ki galvansko loči tokokroge zunaj in znotraj regulatorjev ali krmilnikov …'. Iz navedenega sklepamo, da gre v vseh treh primerih za ustaljene termine s področja tehnike, ki označujejo vrsto naprave, kar je potrdila tudi analiza besedilnih korpusov in gradiva na spletu. Ker gre v danem (fotografskem) primeru za snov oziroma kemikalijo, so našteti terminološki kandidati neustrezni oziroma zavajajoči. Zato smo za mnenje poprosili še strokovnjaka s področja kemije.

V odgovoru navaja, da se v Veliki knjigi o fotografiji (1979) za obravnavani  pojem uporablja termin barvni reagent, ki je po njegovem mnenju delno zavajajoč, saj termin reagent označuje 'snov, s katero se po značilnih reakcijah ugotavljajo vrste sestavin kake snovi' (SSKJ). 'Snov, ki vstopa v kemično reakcijo' (Veliki slovar tujk, 2002; Slovenski medicinski slovar), je namreč reaktant. Za poimenovanje konkretnega pojma bi bil zato s stališča kemijske stroke ustreznejši termin barvni reaktant, ki je tudi  jezikovnosistemsko ustrezen in zato za nas sprejemljiv terminološki predlog.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer