Barvni krog

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin colour wheel, ki na področju likovne teorije označuje shematični prikaz razmerij med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami. V literaturi se pojavljata ustreznika barvno kolo in barvni krog. Kateri termin je ustreznejši?

Vprašanje poslano: 11. 12. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Strinjamo se z vami, da se v literaturi pojavlja tako termin barvno kolo kot tudi termin barvni krog. Oba termina smo našli tudi v terminoloških slovarjih. Termin barvno kolo je vključen v Gledališki terminološki slovar, kjer je definiran kot 'okrogla steklena plošča z barvnimi filtri v okroglih odprtinah na sprednji strani reflektorja za menjavo barv svetlobnega snopa'. Termin barvni krog pa kot samostojno iztočnico navaja J. Muhovič v Leksikonu likovne teorije (2015, str. 103), in sicer z razlago 'model barvne sistematike, ki prikazuje logiko odnosov med barvnimi toni /…/ [in] je urejen tako, da so na njegovem obodu razporejene čiste pestre barve, pri čemer si diametralno nasproti vselej stojita tisti dve barvni vrednosti, ki se z medsebojnim mešanjem kromatsko nevtralizirata'. Poleg tega omenjeni leksikon navaja še termina aditivni barvni krog in subtraktivni barvni krog, kar dokazuje, da se je okoli obravnavanega termina že izoblikovala širša besedna družina.

Iz navedenega lahko sklenemo, da gre v tem primeru očitno za dva različna pojma z dveh različnih področij, zaradi česar je povsem ustrezno, da imamo v slovenščini dva različna termina.  Je pa res, da v angleščini lahko oba pojma označuje termin colour wheel, kar potrjujeta tudi oba uvodoma citirana slovarja, saj je na obeh mestih kot angleški ustreznik naveden (tudi) ta angleški termin. 

Kljub temu da se v angleščini lahko za oba pojma uporablja termin colour wheel, v slovenščini svetujemo, da se za pojem s področja gledališča uporablja termin barvno kolo in za pojem s področja likovne teorije termin barvni krog. Na področju likovne teorije je verjetno prišlo do mešanja slovenskih ustreznikov zaradi dobesednega prevajanja, kar pa v tem primeru ni ustrezno, saj je termin barvni krog v stroki že ustaljen. Na področju likovne teorije vam torej za angleški termin colour wheel svetujemo dosledno uporabo ustreznika barvni krog.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer