Bambijev učinek

Opis terminološkega problema:

Zanima me definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom, saj sem ga v tuji literaturi pogosto zasledila, slovenske definicije pa ne najdem.

Vprašanje poslano: 15. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Na terminološko svetovalnico so praviloma naslovljena vprašanja, v katerih uporabnike terminologije ne zanima definicija pojma (to namreč poznajo), ampak želijo preveriti, kako pojem ustrezno poimenovati. To je v skladu z onomaziološkim načelom pri oblikovanju terminologije, po katerem se pojmu z znano vsebino (torej z znano definicijo) poišče najprimernejše poimenovanje, tj. termin.

Vaš primer je nekoliko drugačen, saj vas zanima definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom. Slovenski poimenovanji sta tvorjeni neposredno iz angleškega termina Bambi effect oz. redkeje uporabljenega Bambi syndrome. Potrditve za bambi efekt smo našli npr. v članku G. Kosmača Kormoran: Nizozemska jih "izvaža", na Bavarskem streljajo - 10.000 letno (17. 8. 2018). Našli smo tudi potrditev za poimenovanje Bambi učinek, in sicer v besedilu Kamenodobni manifest, ki sta ga pripravila E. Hudovernik in J. Hudovernik in je povzetek knjige avtorja J. Duranta The Paleo Manifesto. Na strani 16 lahko preberemo: »Gre za to, da smo ljudje precej občutljivi do ubijanja živali, ki jih imamo za prisrčne (srne, zajci …), kar nedvomno izvira iz pravljic, basni in risank, medtem ko se nam ubijanje živali, ki jih imamo za škodljive (podgane, golobi …) sploh ne zdi problematično.«

Termin je torej aktualen v kontekstu nasprotovanja ubijanju oz. lovljenju nekaterih živali, in sicer tistih, ki so dojete kot ljubke in prisrčne. Natančneje, označuje antropomorfni in sentimentalni zaščitni instinkt, ki človeku preprečuje, da bi želel ubiti ali zaužiti žival, ki ima človeške oziroma otroške lastnosti (definicija je povzeta iz A. Karatzogianni in A. Kuntsman, Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change, 2012).

Opredeliti se moramo še do najprimernejšega termina, ki naj označuje ta pojem. Svetujemo vam termin Bambijev učinek, za katerega menimo, da pojem poimenuje natančneje. Velika začetnica v svojilnem pridevniku Bambijev zagotavlja povezavo z animiranim filmom W. Disneyja z naslovom Bambi, ki je poimenovanje motiviral. Efekt pa ima po SSKJ2 v 2. pomenu sinonim učinek, ki pomeni 'pojav, ki nastane zaradi učinkovanja česa na kaj'.

 

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer