Atomska navada

Opis terminološkega problema:

Pri prevodu angleškega priročnika v slovenščino imamo težavo s poimenovanjem ang. termina atomic habit. Termin označuje drobno in enostavno spremembo v vedenju posameznika, ki lahko privede do velikih sprememb, če je izvajana redno. Odločamo se med dvema možnostma, in sicer atomska navada in atomizirana navada. Katera se vam zdi ustreznejša?

Vprašanje poslano: 23. 8. 2019
Mnenje Terminološke sekcije:

James Clear, avtor knjige Atomic habits, na svoji Facebookovi strani navaja 3 razloge za izbiro termina atomic habit: 1. prid. atomic v ang. pomeni 'majhen, droben' in po mnenju avtorja bi navade morale biti drobne in enostavne, 2. prid. atomic se lahko nanaša na temeljno enoto večjega sistema: tako kot se atomi združujejo večje enote (molekule), se tudi navade združujejo v večji sistem vedenj, 3. prid. atomic se povezuje z virom velike količine energije ali moči. Osnovna ideja knjige je, da z drobnimi spremembami vedenja, ki jih povežemo v večji sistem, lahko dosežemo zelo dobre rezultate.

Izbira ang. pridevnika atomic v terminu atomic habits torej temelji na metafori. V slovenščini ima prid. atomski po SSKJ2 dva pomena, in sicer 'nanašajoč se na atom' in 'nanašajoč se na izkoriščanje atomske energije'. SSKJ2 samostalnik atom razloži kot 'najmanjši, kemično nedeljivi delec snovi', med primeri pa sta navedena tudi dva zgleda prenesene rabe, in sicer posameznik je le atom celote; človek – atom makrokozmosa. V obeh navedenih primerih atom metaforično označuje (majhen) del celote. Prid. atomski se v dovoljšni meri prekriva s pomenom prid. atomic iz 2. avtorjeve utemeljitve ('ki se nanaša na temeljno enoto večjega sistema'), zato je termin atomska navada po našem mnenju povsem ustrezen.

SSKJ2 navaja prid. atomiziran kot podiztočnico pri glagolu atomizirati. Glagol atomizirati v tehniki pomeni 'razprševati na najmanjše dele' (npr. atomizirati tekoče gorivo), rabi pa se tudi metaforično (v zgledih pisatelj pravzaprav atomizira snov romana; družba se je vedno bolj atomizirala). Pri podiztočnici atomiziran je naveden zgled postopki pridobivanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj so preveč atomizirani (tj. razpršeni, nepovezani). Pri prid. atomiziran v terminu atomizirana navada bi lahko bila moteča konotacija (prevelike) razpršenosti in nepovezanosti, kar pa ni v skladu z osnovno idejo zgoraj omenjene knjige. Zato vam svetujemo, da uporabite termin atomska navada.