Ark kmetija, ark središče

Opis terminološkega problema:

Prosimo za mnenje o izrazu ark, ki se na področju živinoreje uporablja v zvezah ark kmetija in ark središče (tudi z različicami zapisa ark-, Ark- in ARK) in označuje prizadevanje za ohranjanje in rejo nacionalnih avtohtonih pasem po Evropi. V projekt Evropske komisije ELBARN je že od leta 2010 vključena Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki kmetijam in središčem, npr. živalskemu vrtu,  podeljuje status ark. Izraz ark je v slovenščino prevzet iz angleščine (npr. Ark farm, Ark net, Ark centre). Gre za svetopisemski skrajšani izraz za Noetovo barko (ang. Noah's ark), zato je v angleščini uveljavljen zapis z veliko začetnico. V nemščini in italijanščini se uporabljata izraza Arche in arca.

Na Biotehniški fakulteti menijo, da je izraz ark ime statusa in da je "mednarodno prepoznaven, ker ga kot takega priznavajo tudi v okviru mreže ERFP (ang. European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources), ki deluje v okviru FAO (ang. Food and Agriculture Organisation) in EAAP (ang. European Federation of Animal Science). Sedež sekretariata ERFP deluje na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot take so ark kmetije in ark središča vključeni najmanj že od leta 2010 v najmanj dva dolgoročna programa varstva biotske raznovrstnosti (2010–2016, 2017–2023), ki sta uradna dokumenta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in sta dosegla precejšnjo prepoznavnost v Sloveniji, vsaj v našem kmetijskem prostoru".

Izraza ark v slovenščini še ni. V križankah se pojavlja geslo arka, vendar gre najbrž za hrvatizem (Noina arka). Ali ark (oz. arka) lahko kar tako uvedemo v slovenščino, da ohranimo prepoznavnost te dejavnosti? Če bi želeli ustrezen prevod, bi bila to lahko samo Noetova barka, saj je zgolj barka presplošno. Bi bilo v tem primeru ustrezno poimenovanje npr. noetova kmetija/središče ali kmetija/središče noetova barka?

Vprašanje poslano: 24. 7. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri terminološkem svetovanju vedno upoštevamo terminološka načela, in sicer načelo ustaljenosti, gospodarnosti, jezikovnosistemske ustreznosti in po najboljših močeh tudi jezikovnokulturno načelo, kar pomeni, da dajemo prednost terminom, ki jih stroka sprejme in potrdi kot najprimernejše.

Težava, ki jo omenjate, je zanimiva, saj v slovenščini izraz ark govorcu ne vzbudi povezave s svetopisemsko zgodbo. V Uredbi sveta (ES) št. 870/2004 se v vseh različicah kaže, da je ark kmetija sicer zaznamovana, saj je povsod v navednicah, kar pomeni, da vendarle želijo opozoriti na posebnost izraza, npr.:

ang.: Establishment and coordination of a European-wide network of ‘Ark farms’, rescue-stations and farm animal parks for endangered European farm animal breed.

češ.: Zřizování a koordinace celoevropské sítě „hospodářství-arch“, záchranných stanic a parků hospodářských zvířat pro ohrožená plemena evropských hospodářských zvířat

fra.: Création et coordination d'un réseau européen d'exploitations de type «Ark farms», de centres de secours pour animaux et de parcs pour animaux d'élevage pour les races européennes d'animaux d'élevage menacées d'extinction.

nem.: Errichtung und Koordinierung eines europaweiten Netzwerks von „Arche-Höfen“, Auffangstationen und Nutztierparks für gefährdete europäische Nutztierrassen;

polj.: Ustanowienie oraz koordynacja ogólnoeuropejskiej sieci „gospodarstw arek”, stacji ratowania i parków zwierząt gospodarskich, służących ochronie zagrożonych europejskich ras zwierząt gospodarskich.

slv.: Oblikovanje in koordinacija vseevropskega omrežja gospodarstev tipa „Arc farms - Noetova barka“, reševalnih postaj in parkov za domače živali za ogrožene evropske domače živalske pasme

Zadetki v strokovnih besedilih kažejo, da se je stroka poenotila o sestavini termina, npr. v magistrskem delu Saša Kostrica (2015) Postavitev ark kmetij v Sloveniji, na spletni strani Živalskega vrta v Ljubljani, ki ima tudi status ark središča.

Izraz ark se je torej v slovenski strokovni literaturi uveljavil kot oznaka za ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem in se pojavlja od leta 2010. Poleg tega je dovolj mednarodno prepoznaven, da vzbudi asociacijo z ohranjanjem nacionalnih avtohtonih pasem tudi v drugih jezikih, kar je namen projekta ELBARN.

Tako je ark učinkovito (torej uveljavljeno, gospodarno in tudi jezikovnosistemsko ustrezno) poimenovanje v zvezah: ark kmetija (kmetija, namenjena je združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali) in ark središče (središče, namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti).

Edini pomislek je jezikovnokulturno načelo. Če bi se torej stroka zedinila o drugem poimenovanju, bi ga seveda podprli, vendar je po našem mnenju pridevniška raba ark podobna kot v drugih primerih npr. eko šola. Opozorimo naj le, da po veljavnem pravopisu zvez ne pišemo z vezajem, ker ne gre za črko, kratično zvezo črk ali števko (SP § 496). Zato zvezo načeloma pišemo narazen. Prav tako menimo, da ni potrebe, da bi se ark uveljavil kot lastno ime, saj je postal občno ime s tem, ko se je začel uporabljati kot poimenovanje vrste statusa. Tako kot ima neka kmetija status kmetije odprtih vrat, lahko po preverjanju izpolnjevanja kriterijev pridobi status ark kmetije.

Zamenjave termina brez soglasja stroke ne svetujemo, saj po naših izkušnjah potem prepogosto pride do položaja, ko stroka uporablja en termin, pri sestavljalcih predpisov pa je v rabi drug termin.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer