Iskalnik
Najdenih: 68

V

analíza glikánov v glíkoproteínih

c. v.

cilíndri v urínu

dajánje medicínskega pripomóčka v uporábo

dajánje zdravíla v promèt

déli v milijárdi délov

déli v milijónu délov

dolóčanje áflatoksína B1 v rastlínskih snovéh

dolóčanje etêričnih ólj v rastlínskih snovéh

dolóčanje óhratoksína Á v rastlínskih snovéh

dolóčanje tanínov v rastlínskih snovéh

dosjé o zdravílu v klíničnem preskúšanju

elemènt v sledéh

emulgátor O/V

emulgátor ólje v vôdi

emulgátor V/O

emulgátor vôda v ólju

emúlzija O/V

emúlzija ólje v vôdi

emúlzija V/O

emúlzija vôda v ólju

étična načêla v farmacíji

farmacévtska oblíka, ki se pretvóri v páro

granulíranje v hítro vrtéčih granulátorjih

granulíranje v zvrtínčenih plastéh

harmonizírani dátum pridobítve dovoljênja za promèt v EÚ

i. v.

informatívna slúžba v lekárni

íntramamárna farmacévtska oblíka za uporábo v veterinárski medicíni

intraruminálni sistém za uporábo v veterinárski medicíni

íntrauterína farmacévtska oblíka za uporábo v veterinárski medicíni

kristáli v urínu

laboratórijska diagnóstika v medicíni

maščôbna ólja in v smôlo spremenjêni dél etêričnega ólja v etêričnih óljih

merílnik sladkórja v kŕvi

metóda sežíga v kisíku

mónitor v klíničnem preskúšanju

napáka v mási

nèpričakováni nèželêni učínek zdravíla v klíničnem preskúšanju

nèželêni dogódek v klíničnem preskúšanju

nèželêni učínek zdravíla v klíničnem preskúšanju

nèželêni učínek zdravíla za uporábo v veterinárski medicíni pri ljudéh

obvéznost oprávljanja storítev v jávnem interésu

oddélčna lekárna v bolníšnici

poliakrílamídna gélska elektroforéza v prisôtnosti nátrijevega lavrílsulfáta

pôlni trikótnik v rdéči bárvi

povpréčna količína hemoglobína v eritrocítih

povpréčna koncentrácija hemoglobína v eritrocítih

prázni trikótnik z okvírom v bárvi besedíla

preskús na aristolóhijske kislíne v rastlínskih snovéh

preskúšanec v klíničnem preskúšanju

preskuševálec v klíničnem preskúšanju

presojeválec v klíničnem preskúšanju

protokóli za sámozdrávljenje v lekárni

q. v.

recépt v duplikátu

recépt v dvójniku

S. V. R.

tabléta za uporábo v ústni votlíni

tôpnost etêričnih ólj v etanólu

túji éstri v etêričnih óljih

v klorovodíkovi kislíni nètôpni pepél

vôda v etêričnih óljih

vsébnost 1,8-cineóla v etêričnih óljih

zakljúčni procési v bíotehnologíji

zaščíta pred poséganjem v zdravílo

zdravílo v klíničnem preskúšanju

V -- [vé] ž

lek. farm. kraticavmésna lísta zdravíl