Turistični proizvod kolesarstvo

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kakšna je pravilna raba samostalnikov kolesarjenje in kolesarstvo oziroma kakšna je razlika med njima. Na področju turizma se je namreč izoblikoval poseben tip turističnega proizvoda za kolesarje, ki vključuje ustrezno kolesarsko infrastrukturo, vodenje kolesarskih izletov in ostalo ponudbo, ki je prilagojena kolesarjem. Zanima me, ali je tovrstni proizvod ustrezneje poimenovati turistični proizvod kolesarjenje ali turistični proizvod kolesarstvo?

enlightenedVprašanje poslano: 16. 3. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Na ravni splošnega jezika je pomensko razlikovanje med samostalnikoma kolesarjenje in kolesarstvo precej zabrisano in se pogosto uporabljata sinonimno, čeprav se priponsko obrazilo -nje tipično pojavlja pri tvorjenkah z besedotvornim pomenom 'dejanje' (branje), medtem ko je priponsko obrazilo -stvo bolj običajno pri tvorjenkah z drugimi besedotvornimi pomeni, npr. 'nazor, dejavnost panoga' (gozdarstvo).

Potrebo po razlikovanju med samostalnikoma pa je zaznala stroka, kar potrjuje tudi raba v strokovnih besedilih, kjer kolesarjenje označuje le dejavnost, medtem ko kolesarstvo označuje širše področje, ki poleg dejavnosti vključuje tudi ostala povezana področja, kot je izdelava in servis koles in opreme ter urejanje ustrezne infrastrukture. Samostalnik kolesarstvo se uporablja tudi za poimenovanje športne panoge in je sestavina večbesednih terminov, ki označujejo posamezne discipline, npr. cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, stezno kolesarstvo.

Za poimenovanje turističnega proizvoda, ki je namenjen kolesarjem, se v strokovnih besedilih pojavlja poimenovanje turistični proizvod kolesarjenje (prim. Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji), kar pa s pojmovnega vidika ni povsem ustrezno, saj turistični proizvod ne vključuje le dejavnosti, temveč tudi ustrezno infrastrukturo in spremljajočo turistično ponudbo. Zato bi bilo ustreznejše poimenovanje turistični proizvod kolesarstvo. V strokovnih besedilih pa smo našli tudi poimenovanje kolesarski turistični proizvod (prim. L. Kužnik, B. Grafenauer Dopolnilne turistične dejavnosti, 2011, str. 99), ki je jezikovnosistemsko prav tako ustrezno, a svetujemo desnoprilastkovno zvezo turistični proizvod kolesarstvo, ki je usklajena tudi z ostalimi poimenovanji za druge vrste turističnih proizvodov, npr. turistični proizvod pohodništvo, turistični proizvod igralništvo.

V strokovnih besedilih torej svetujemo ločevanje med kolesarjenjem, ki označuje le dejavnost, in kolesarstvom, ki označuje širše področje, povezano s to dejavnostjo, oziroma športno panogo. Glede na razliko med kolesarjenjem in kolesarstvom vam predlagamo uporabo terminološke zveze turistični proizvod kolesarstvo.