Raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu in pri Slovanskem lingvističnem atlasu.

Telefon:
01 470 62 37
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskuje na področju diahrone in sinhrone podobe slovenskih narečij. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa.

Od leta 2008 sodeluje pri projektu Slovanski lingvistični atlas.

V doktorski disertaciji se je posvečala (besedotvorni) strukturi in geolingvistični interpretaciji narečnega besedja iz pomenskega polja rastline in tvorjenkam iz njih.

Kot rojena govorka raziskuje prekmursko narečje.

Izbrane publikacije

KUMIN HORVAT, Mojca, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Besedotvorni atlas slovenskih narečij : kulturne rastline. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018. 1 atlas (262 str.), barv. zvd. Zbirka Jezikovni atlasi. ISBN 978-961-05-0088-9. ISSN 2232-5255. [COBISS.SI-ID 294932992]

ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša (avtor, prevajalec povzetka), KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, HAZLER, Vito, ŠKOFIC, Jožica (urednik), HORVAT, Mojca (urednik), KENDA-JEŽ, Karmen (urednik), ŠEKLI, Matej (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija : [(= SLA 2.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 1 atlas (209 str.), barve. ISBN 978-961-254-879-7. ISBN 978-961-254-869-8. [COBISS.SI-ID 283226112]

KUMIN HORVAT, Mojca, GOSTENČNIK, Januška. Narečna raznolikost slovenščine - predstavitvene metode. V: KOŁODZIEJ, Agnieszka (ur.), PIASECKI, Tomasz (ur.). Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura : monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Str. 169-183, ilustr. ISBN 978-80-7465-322-3. [COBISS.SI-ID 43728429]

KUMIN HORVAT, Mojca. Narečne tvorjenke z vmesnim morfemom -ov-/-ev- iz pomenskega polja kulturne rastline. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26, št. 4, str. 663-670. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2016.49. [COBISS.SI-ID 40882989]

HORVAT, Mojca. Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Horvat], avg. 2012. 548 str., zvd., preglednice. [COBISS.SI-ID50309218]

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Murski Soboti.

Leta 2007 je diplomirala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z diplomskim delom Geolingvistični prikaz nekaterih leksemov iz pomenskega polja bolezni – samostalniki (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas – SLA).

Od 2007 je zaposlena v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU.

Leta 2012 je doktorirala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL z doktorsko disertacijo Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih.

Leta 2016 je diplomirala na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete UL, smer Poljski jezik in književnost.

V letih 2004, 2006 in 2015 se je udeležila enomesečne poletne šole poljskega jezika v Vroclavu, Krakovu in Lublinu.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

narečjeslovje • geolingvistika • SLA • OLA • prekmursko narečje • polonistika 

Priznanja in nagrade

Štipendistka Ustanove p. Stanislava Škrabca v štud. letih 2004/05, 2008/09, 2010/11