Raziskovalka pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas.

Telefon:
01 470 62 37
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Deluje na področju raziskav diahrone in sinhrone podobe slovenskih narečij, kjer sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa.

Od leta 2008 sodeluje pri projektu Slovanski lingvistični atlas – OLA  (udeležba na delovnem zasedanju Mednarodne delovne skupine za sestavo OLA; v Sarajevu 2008 in Minsku 2009).

V doktorski disertaciji se je posvečala (besedotvorni) strukturi in geolingvistični interpretaciji narečnega besedja iz pomenskega polja rastline in tvorjenkam iz njih.

Od 2010 deluje kot asistentka za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kot rojena govorka raziskuje prekmursko narečje.

Izbrane publikacije
  1. ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša (avtor, prevajalec povzetka), KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, HAZLER, Vito, ŠKOFIC, Jožica (urednik), HORVAT, Mojca (urednik), KENDA-JEŽ, Karmen (urednik), ŠEKLI, Matej (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija : [(= SLA 2.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 1 atlas (209 str.), barve. ISBN 978-961-254-879-7. ISBN 978-961-254-869-8. [COBISS.SI-ID 283226112]
  2. HORVAT, Mojca. Tvorjenke s priponskim obrazilom -je v štajerski, panonski in koroški narečni skupini (pomensko polje kulturne rastline). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Rojena v narečje : akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016, str. 229-248. [COBISS.SI-ID 39537197]
  3. HORVAT, Mojca. Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja 'človek' (po gradivu za SLA 1). V: WEISS, Peter (ur.).Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 33-57. [COBISS.SI-ID36792621]
  4. HORVAT, Mojca. Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Horvat], avg. 2012. 548 str., zvd., preglednice. [COBISS.SI-ID50309218]
  5. DOLIŃSKI, I., HORVAT, Mojca. L 1530 Ukazatel'nij palec. Karta no. 36, Ukazatel'nij palec. V: JENČ, Helmut (ur.), et al. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, Serija leksiko-slovoobrazovatel´naja. Warszawa [etc.]: Meždunarodnyj komitet slavistov [etc.], [1988]-<2012>, zv. 9: Čelovek, str. 106-107. [COBISS.SI-ID 31589933]
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Murski Soboti.

Leta 2007 je diplomirala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z diplomskim delom Geolingvistični prikaz nekaterih leksemov iz pomenskega polja bolezni – samostalniki (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas – SLA).

Od 2007 je zaposlena v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU.

Leta 2012 je doktorirala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL z doktorsko disertacijo Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih.

Leta 2016 je diplomirala na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete UL, smer Poljski jezik in književnost.

V letih 2004, 2006 in 2015 se je udeležila enomesečne poletne šole poljskega jezika v Vroclavu, Krakovu in Lublinu.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

narečjeslovje • geolingvistika • SLA • OLA • prekmursko narečje • polonistika 

Priznanja in nagrade

Štipendistka Ustanove p. Stanislava Škrabca v štud. letih 2004/05, 2008/09, 2010/11