Vodja Dialektološke sekcije, višja znanstvena sodelavka, raziskovalka pri Slovenskem in Slovanskem lingvističnem atlasu

Telefon:
+386 1 470 62 22
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (4. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
10288 (ARRS)
0000-0001-9950-5743 (ORCID)
56460342300 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Karmen Kenda-Jež (26. 8. 1962) je vodja Dialektološke sekcije, kot raziskovalka sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) in vodi delo pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA). Posveča se vprašanjem teorije, metodologije in zgodovine dialektoloških raziskav ter narečnemu slovaropisju. Obsežnejše terenske raziskave je opravila na področju cerkljanskega narečja in ziljskih govorov v Kanalski dolini v Italiji. Je članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • jezikovna geografija
 • narečno slovaropisje
 • fonetika in fonologija
 • sociolingvistika
 • metodologija raziskav govorjenega jezika
 • jeziki v stiku, izguba jezika/narečja
 • zgodovina (slovenskega) jezikoslovja

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2018–: višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2008–2018: docentka za jezikoslovje na Univerzi v Novi Gorici
 • 2003: doktorat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja)
 • 1988: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik s književnostjo)
 • 1981: matura na Gimnaziji Novo mesto

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 1994–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2008–2018: dopolnilna zaposlitev na Univerzi v Novi Gorici
 • 1988–1992: mlada raziskovalka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Vodstvene funkcije:

 • 2019–2021: vodja slovenske skupine bilateralnega raziskovalnega projekta Terenske raziskave na jezikovnostičnih območjih – primerjava metodologije dialektoloških, folklorističnih, etnolingvističnih in sociolingvističnih raziskav (BI-RU/19-20-041)
 • 2019–: vodja Dialektološke sekcije
 • 2008–: vodja Slovenske nacionalne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA)

 

Mentorstvo:

 • somentorstvo pri doktorski disertaciji: Maja Bitenc

 

Drugo:

 • gostovanja: Bratislava (2011), Lodž (2012, 2014), Sankt Peterburg (2017, 2018, 2019)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah:

 • 1997–: članica Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 2017–: članica uredniškega sveta spletnega Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika Metke Furlan
 • 2012–: članica uredniškega odbora revije Rozprawy komisji językowej (Lodž)
 • 2010–: članica uredniškega odbora revije Jezikoslovni zapiski

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: spletni Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini skupaj s predhodnima knjižnima izdajama Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dellʼabbigliamento in Val Canale (¹2007, ²2015)
 • 2016: soavtorica monografije Lipalja vas in njena slovenska govorica
 • 2016: sourednica SLA 2.1 Kmetija
 • 2013: organizacija rednega letnega zasedanja mednarodne delovne skupine in komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA)
 • 2005: soavtorica monografije Ovčja vas in njena slovenska govorica
 • 1996: urednica izbranih razprav Tineta Logarja Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave
Izbrani projekti

i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Besedje iz pomenskega polja ''človek'' v slovenskih narečjih - geolingvistična predstavitev (1. julij 200730. junij 2010)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Fonetika in fonologija H351 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Nauk o narečjih H401 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

dialektologija • sociolingvistika • jeziki v stiku • zgodovina jezikoslovja • narečno slovaropisje 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani (1989)