Vodja Dialektološke sekcije in raziskovalka pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas

Raziskovalna dejavnost

Sodeluje pri dveh temeljnih jezikovnogeografskih projektih – Slovanskem (OLA) in Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA). Je članica mednarodne komisije OLA pri Mednarodnem slavističnem komiteju (OLA/ОЛА). Od leta 2008 vodi slovensko nacionalno komisijo.

Raziskuje zahodna slovenska narečja in ziljsko narečje v Kanalski dolini. Ukvarja se z vprašanji teorije, metodologije in zgodovine (slovenskih) dialektoloških raziskav, z narečnim slovaropisjem in jezikoslovnim delom Jana Baudouina de Courtenayja.

Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici od leta 2007 predava sociolingvistiko.

Od leta 2010 je članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov.

Prevaja iz poljščine.

Izbrane publikacije
  1. KENDA-JEŽ, Karmen. Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju. Jezikoslovni zapiski 15 (2009), št. 1–2, str. 141–172.
  2. KENDA-JEŽ, Karmen. Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale. Ukve: S. K. S. Planika Kanalska dolina – Slori – ATS od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007, 73 str.
  3. KENDA-JEŽ, Karmen. Fonološki opis govora Ovčje vasi. V: Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003, ur. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2005, str. 85–128.
  4. KENDA-JEŽ, Karmen. Strukturalizem v slovenski dialektologiji. V: Slovensko jezikoslovje danes, ur. Ada Vidovič Muha = Slavistična revija 54 (2006), posebna številka, str. 115–124.
  5. KENDA-JEŽ, Karmen. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 263–276 (Obdobja 22: Metode in zvrsti).
  6. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. V: Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo, 2002 (Zora 18), str. 150–165.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Novem mestu. Študij slovenskega jezika s književnostjo (enopredmetna skupina) je končala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1988. Med študijem je izpopolnjevala znanje poljskega jezika na poletnih tečajih (1983 na Jagelonski univerzi v Krakovu, 1984 na Varšavski univerzi). V letih 1988–1992 je bila mlada raziskovalka na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 1994 pa dela na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU.

 

Leta 2003 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani doktorirala z nalogo Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja (2002).

Od leta 2008 je dopolnilno zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

V okviru projekta OLA je bila v začetku leta 2011 na enomesečnem izpopolnjevanju na Inštitutu za slovaški jezik Ľudovita Štura pri Slovaški akademiji znanosti v Bratislavi.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Fonetika in fonologija H351 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

dialektologija • jezikovna geografija • narečno slovaropisje • zahodna slovenska narečja • jeziki v stiku 

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete v Ljubljani (1989)