Research: participation in the preparation of the Slovene Linguistic Atlas and Slavic Linguistic Atlas

Research interests

Assistant Prof. Carmen Kenda Jež participates in two major projects: the preparation of the Slovene Linguistic Atlas (OLA) and the Slavic Linguistic Atlas (SLA). She is a member of the International Commission OLA of the International Slavic Committee (OLA / ОЛА). Since 2008, she has been the Head of the Slovene National Commission.

She investigates western Slovene dialects and the dialect of the Kanal valley. She focuses on the problems of theory, methodology and the history of Slovene dialect research; on dialect lexicography; and the linguistic works of Jan Baudouin de Courtenay.

Since 2007 she has been teaching sociolinguistics in the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica.

Since 2010 she has been a member of the editorial board of Jezikoslovni zapiski.

She has also been translating from Polish into Slovene.

Selected publications

KENDA-JEŽ, Karmen. Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju. Jezikoslovni zapiski 15 (2009), No. 1–2, pp. 141–172.

KENDA-JEŽ, Karmen. Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale. Ukve: S. K. S. Planika Kanalska dolina – Slori – ATS od me-je. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007, 73 pp.

KENDA-JEŽ, Karmen. Fonološki opis govora Ovčje vasi. In Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003, ed. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2005, pp. 85–128.

KENDA-JEŽ, Karmen. Strukturalizem v slovenski dialektologiji. In Slovensko jezikoslovje danes, ed. Ada Vidovič Muha = Slavistična revija 54 (2006), special Issue, pp. 115–124.

KENDA-JEŽ, Karmen. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. In Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ed. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, pp. 263–276.

KENDA-JEŽ, Karmen. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. In JESENŠEK, Marko (ed.), RAJH, Bernard (ed.), ZORKO, Zinka (ed.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen (Zbirka Zora, št. 18). Maribor: Slavistično društvo, 2002, pp. 150-165.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 26 August 1962 in Novo Mesto.

1988: graduated (BA Hons.) from the Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the area of Slovene language and literature. During her study, she attended two summer schools for Polish language (in Jagiellonian University, Cracow, in 1983; in Warsaw University in 1984).

1988–1992: was a young researcher in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Since 1994: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

2003: completed PhD in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja.

Since 2003: employed (part-time) in the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica.

2011: spent one month in the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, at the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, working on the OLA project.

Research areas

Linguistics H350 • Phonetics, phonology H351 • Lexicology H353 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 • Dialectology H401 

Keywords

dialectology • linguistic geography • dialect lexicography • western Slavic dialects • languages in contact 

Recognitions & awards

1989: Prešeren Award, awarded by the Faculty of Arts, University of Ljubljana