Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Skupinski okvir

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin group setting s področja psihologije oz. psihoterapije. Termin označuje naravo dela v skupini, način in okvire dela, dogovore, ki se tičejo terapevtske obravnave, tudi postavitev v prostoru (pri skupinski terapiji gre npr. za krožno postavitev Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleški termin group setting označuje način dela v skupinski psihoterapiji, ki jo Slovenski medicinski slovar določa kot sinonim skupinski terapiji ('psihoterapevtsko obravnavanje pacientov v večjih ali manjših skupinah, računajoč na vpliv skupinske dinamike'). Pojem v slovenskih Več...
Aluminijasta odreznina

Opis terminološkega problema: Ali v slovenščini obstaja termin, ki označuje odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju? Če odpadek nastane pri piljenju, je opilek, če nastane pri struženju, je ostružek. Vprašanje pa je, kako se imenuje odpadek, ki nastane pri žaganju? Če govorimo o lesu, je to žagovina, kako pa je s Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Po pregledu dostopne literature nismo našli termina, ki bi posebej označeval odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju. Kot ste ugotovili že sami, se žagovina nanaša le na les – v Lesarskem terminološkem slovarju (Lesarska založba, 2008) je žagovina definirana kot 'pri žaganju zdrobljen Več...
Otočje/arhipelag

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali sta termina arhipelag (po SSKJ 'obsežno otočje z vmesnim morjem vred') in otočje (po SSKJ 'več otokov, otoki') sinonima.  Vprašanje poslano 1. 12. 2015

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Geografskem terminološkem slovarju (GTS) je termin arhipelag definiran kot 'skupina bližnjih otokov v oceanih, morjih', termin otočje pa kot 'skupina številnih bližnjih otokov'. Po GTS termina sicer nista sinonima, sta pa v slovarju drug pri drugem navedena v polju PRIM., kjer je uporabnik Več...
Posnetje, zaokroženje

Opis terminološkega problema: Pri poskusu uporabe slovenščine v programu AutoCAD smo naleteli na angleške izraze chamfer, bevel in fillet, ki so povezani z načinom obdelave robov, v dvorazsežnem računalniškem okolju pa s stikom dveh črt. Chamfer in bevel sta ukaza, s katerim robove oz. stike posnamemo, z ukazom fillet Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Program AutoCAD je zelo razširjen med strokovnjaki vseh področij, ki morajo pri svojem delu pripraviti oz. oblikovati natančne grafične načrte za nadaljnje delo. Prav zato so se v slovenskih poimenovanjih ukazov pojavile nekatere razlike. Naš odgovor temelji na dostopni literaturi in Več...
Dopiranje, dopant

Opis terminološkega problema: Katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma doping in dopant? Opazila sem, da se uporabljata dopiranje in dopant, vendar naj to ne bi bila ustrezna izraza. Termin dopiranje v fiziki označuje 'vnos dopanta v kristalno mrežo'. V kristalnih snoveh atomi dopanta zavzamejo mesta atomov Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pregledano gradivo dokazuje, da sta dopiranje in dopant ustaljena termina. Pojavljata se v  diplomskih nalogah (npr. Fotovoltaični materiali, Marko Budler, 2011), magistrskih nalogah (npr. Sinteza in karakterizacija Mg-Ti feritov dopiranih z lantanidi, Aleš Grdjan, 2015), doktorskih disertacijah, Več...
Nastil

Opis terminološkega problema: V sodobni strokovni literaturi s področja živinoreje se pojavljata dve varianti termina, ki označuje 'material, na katerem bivajo živali, ki so uhlevljene na polnih tleh', in sicer nastil in nastilj. Katera oblika je ustreznejša?  Vprašanje poslano 17. 11. 2015

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Po SSKJ sta besedi nastil in nastilj (s pomenom 'stelja') v knjižni jezik prišli iz narečij. SSKJ varianto nastilj označuje s kvalifikatorjem tudi, kar pomeni, da se je ta dvojnica iz knjižnega jezika v času nastajanja SSKJ umikala ali pa se je v njem še uveljavljala. Obe obliki sta v Več...
Vmesni dolg

Opis terminološkega problema: Za vrsto podrejenega dolga, ki je zavarovan s sredstvi, ki niso bila uporabljena za zavarovanje prednostnega dolga, in ki zaradi večjega tveganja posojilodajalcu prinaša večji donos, se v angleškem jeziku uporablja termin mezzanine debt. V slovenskem jeziku se v strokovnih krogih pojavljajo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Slovenski pravopis (člen 163–169) v zvezi s prevzemanjem občnih besed in besednih zvez navaja, da se večinoma pisno podomačijo, kar bi v konkretnem primeru pomenilo, da je najustreznejša oblika termina mezanin dolg. Citatni zapis mezzanine dolg in kombinacija citatnega in podomačenega Več...
Nacionalno vozlišče

Opis terminološkega problema: Pripravljamo sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), kjer omenjajo tudi angleški termin national hub, ki bo skrbel za organizacijo, sprejemal odločitve na nacionalni ravni, skrbel za vire financiranja, povezavo z evropsko ravnjo ipd. Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleški termin hub se najpogosteje uporablja na področju transporta in informatike in označuje  mesto, kjer so združene različne storitve, vsebine, funkcije z namenom, da je njihova skupna uporaba lažja, preglednejša, bolj celovita in učinkovita. Tako so na področju letalstva s terminom Več...
Razmaščevalec

Opis terminološkega problema: Tovarna kemijskih izdelkov bo dala na trg novo čistilo, ki ga želijo oglaševati kot razmaščevalec. Čistilo je namenjeno odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji. Težava je v tem, da izraza razmaščevalec ni v nobenem slovarju, čeprav ga uporablja veliko slovenskih proizvajalcev. Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Izraza razmaščevalec v splošnih slovarjih res ne najdemo (izjema je Besedišče slovarja slovenskega jezika, ki vsebuje besede, ki niso bile sprejete v SSKJ), kar pa še ne pomeni, da se ta izraz ne uporablja. Na spletu najdemo precej zadetkov, 33 zadetkov je tudi v splošnem korpusu Gigafida. V Več...
Termična obdelava odpadkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, kdaj se uporablja izraz toplotna obdelava in kdaj termična obdelava (npr. v zvezah toplotna obdelava kovin, toplotna oz. termična obdelava odpadkov).  V Uredbi o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS št. 68/08 in 41/09) je v 3. členu opredeljena obdelava odpadkov, ki je »vsak fizikalni, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Razmerje med pridevnikoma toplotni in termični smo najprej preverili v SSKJ, ki navaja, da je toploten 'nanašajoč se na toploto'. Pridevnik termičen SSKJ razlaga s pridevnikom toploten. V terminološkem gnezdu v okviru pridevniške iztočnice termičen je med drugimi vključen tudi termin Več...
Naskok

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti. Vprašanje poslano 21. 10. 2015

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Vojaški slovar (Korošec idr. 2002) ob srbohrvaškem terminu prepad navaja slovenska ustreznika napad in naskok. Ker omenjeni slovar v slovensko-srbohrvaškem delu pri iztočnici napad poleg srbohrvaškega ustreznika prepad navaja še ustreznika napad in udar, smo za pomoč zaprosili vojaškega Več...
Nečuječnost

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka o čuječnosti, ki označuje zavestno usmerjanje pozornosti na zunanje in notranje dogodke brez presojanja (angl. mindfulness), se soočam s težavo, ko želim prevesti besedi mindless in mindlessness. V slovenščini zaenkrat še ni poenotenega prevoda. Sprašujem, ali bi bilo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin čuječnost se v zadnjih letih pogosto pojavlja na področju psihologije in psihoterapije (npr. disertacija Miha Černetiča iz leta 2011 Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo; več strokovnih razprav npr. Tamara Ditrich, Čuječnost v zdravstveni negi - komplementarna metoda za Več...