Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Turistični proizvod kolesarstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšna je pravilna raba samostalnikov kolesarjenje in kolesarstvo oziroma kakšna je razlika med njima. Na področju turizma se je namreč izoblikoval poseben tip turističnega proizvoda za kolesarje, ki vključuje ustrezno kolesarsko infrastrukturo, vodenje kolesarskih izletov in Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Na ravni splošnega jezika je pomensko razlikovanje med samostalnikoma kolesarjenje in kolesarstvo precej zabrisano in se pogosto uporabljata sinonimno, čeprav se priponsko obrazilo -nje tipično pojavlja pri tvorjenkah z besedotvornim pomenom 'dejanje' (branje), medtem ko je priponsko obrazilo Več...
Sprovajalec, sprovajanje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedila sem za angleško besedo facilitators našla slovensko poimenovanje sprovajalci. Gre za osebe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, torej s posredovanjem pri njihovem nezakonitem vstopu v državo. Na spletu sem sicer našla zadetke v slovenščini, vendar rabo te besede Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri terminološkem svetovanju skušamo v kar največji meri spoštovati vsa terminološka načela. Eno od njih – načelo ustaljenosti – zagotavlja natančno sporazumevanje med strokovnjaki in tudi natančno sporazumevanje z nestrokovnjaki, ki tega pojma sicer ne poznajo, ga pa lahko pravilno Več...
Obveznost skladnosti

Opis terminološkega problema: V prevodih evropskih predpisov zelo pogosto srečujem angleška izraza compliance obligation in compliance with obligation. Izraza se prevajata in uporabljata različno. Za angleško besedo compliance pri nas uporabljamo: izpolnjevanje, izpolnitev, skladnost, spoštovanje, upoštevanje. Ali so vse Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste ugotovili že sami, se angleška beseda compliance prevaja z različnimi slovenskimi ustreznicami. Seveda vse besede, ki ste jih navedli (izpolnjevanje, izpolnitev, skladnost, spoštovanje, upoštevanje) niso sinonimi, ker je prevod odvisen od besedilnega konteksta. To z drugimi besedami Več...
Storitvizacija

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje poslovnega modela, pri katerem se izdelkom dodajajo storitve in se jim tako posledično zvišuje dodana vrednost, se v angleščini uporablja termin servitization. Za obravnavani pojem iščemo ustrezen slovenski termin. Ali bi bila ustrezna tvorjenka ostoritvenje? Vprašanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za obravnavani pojem v slovenskem jeziku še nimamo ustaljenega termina, tako da se v besedilih pojavlja več različnih poimenovanj, in sicer poservisiranje (prim. J. Gričar Univerzalna odličnost in mojstrstvo vključevanja Slovenije v podonavsko e-regijo, 2010, str. 106), storitvenost Več...
Sistemska karta

Opis terminološkega problema: Prevajam besedilo, v katerem je termin sistemska karta. Termina ne poznam, domnevam pa, da gre za karto, ki je del neke celote. Ta celota zajema na primer vso Slovenijo (prikazana je na eni karti, v kateri je celota razdeljena na kvadratke), sistemska karta pa je le en njen del (en kvadratek), Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri svojem terminološkem svetovanju najpogosteje znanemu pojmu iščemo najustreznejše poimenovanje v slovenščini. Pri vašem vprašanju smo se za pomoč obrnili na strokovnjaka Geodetskega inštituta, ki nam je pojasnil, kaj termin sistemska karta označuje.  Sistemska karta namreč Več...
Pridigar/pastor, pridigarica/pastorica

Opis terminološkega problema: Doslej so bila za stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji ustaljena poimenovanja pripravnik, pooblaščeni pridigar/pastor in posvečeni pridigar/pastor. Težava se je pojavila pri ženskih poimenovanjih tretje stopnje, saj ženska ne more biti posvečena Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Temeljno terminološko načelo, ki omogoča natančno sporazumevanje, je načelo ustaljenosti, zato se strinjamo, da je menjava ustaljenega termina pooblaščeni pridigar/pastor za drugo stopnjo moteča. Če pa se skupnost strinja in na podlagi terminološkega dogovora sprejme novo poimenovanje, se Več...
Lesno gorivo

Opis terminološkega problema: Zakaj se pogosteje uporablja termin lesno gorivo in ne morebiti leseno gorivo, saj gre za gorivo iz lesa in bi ga lahko po analogiji z lesena žlica poimenovali tudi leseno gorivo. Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Razmerje med pridevnikoma lésen 'nanašajoč se na les' in lesén 'iz lesa' je bilo podrobneje predstavljeno že v Jezikovni svetovalnici. Ker gre v primeru poimenovanja vrste goriva za termin, je ustrezna besedna zveza lesno gorivo, saj je le vrstni pridevnik lahko sestavina večbesednega Več...
Simulacija

Opis terminološkega problema: Za umetno ustvarjanje določenih pogojev se v strokovni literaturi pojavlja termin simulacija. Ali obstaja ustreznejši slovenski termin? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Samostalnik simulacija je uveljavljen termin na več področjih. Najdemo ga npr. v Terminološkem slovarju avtomatike, kjer je razložen kot 'eksperimentiranje z modelom, ki omogoča študij obnašanja sistemov, v realnem, skrajšanem ali podaljšanem času, npr. reševanje diferencialnih enačb z Več...
Vetrovna roža

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v meteorologiji pojavljata varianti termina vetrna roža in vetrovna roža. Katera je ustreznejša? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v strokovni literaturi pojavljajo termini vetrovna roža, vetrna roža in roža vetrov. Geografski terminološki slovar navaja vetrovno rožo in vetrno rožo, pri čemer daje prednost vetrni roži. Tudi v monografiji J. Več...
Oslabitev

Opis terminološkega problema: Na področju financ se uporabljata dva termina, in sicer oslabitev in slabitev (sredstev/zalog/terjatev ...), ki označujeta izgubo dela uporabnosti ali vrednosti (sredstev/zalog/terjatev ...). Če npr. računovodja izvede oslabitev terjatve, to pomeni, da ji knjigovodsko zniža vrednost. Ker ne Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termina oslabitev in slabitev sta z vidika jezikovnega sistema glagolnika, kar pomeni, da se med seboj razlikujeta v trajanju, ki ga določa glagolski vid. Oslabitev izhaja iz glagola oslabiti, ki ga SSKJ v 2. pomenu razlaga kot 'povzročiti, da kaj izgubi popolnost svojih značilnosti', slabitev Več...
Samostojni ogled

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri je slovenski ustreznik angleškega termina self-guided tour, ki označuje ogled, pri katerem si obiskovalec ogleda znamenitosti, razstavo itd. samostojno, tj. brez prisotnosti turističnega vodnika, kustosa itd. Vprašanje poslano: 5. 1. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V slovenščini je za omenjeni pojem uveljavljeno poimenovanje samostojni ogled. Pogosto se pojavlja v korpusu Gigafida, pa tudi v besedilih z interneta, npr. na spletni strani Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in na spletni strani Ljubljane. Samostojni ogled se razlikuje od vodenega ogleda, pri Več...
Gorska vojaška topografska karta

Opis terminološkega problema: Na Ministrstvu za obrambo smo v letih 2014 in 2015 za potrebe Slovenske vojske in vseh drugih, ki opravljajo naloge v gorskem svetu v okviru sistema zaščite in reševanja in pomoči (Civilna zaščita, Gorska reševalna služba), izdali Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – VZHOD Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Topografska karta je termin, ki je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'karta posameznega območja, na kateri je relief prikazan s plastnicami in so vrisani značilni objekti, poti, stoječe in tekoče vode'. Geografski terminološki slovar topografsko karto  preusmerja na Več...